Brookfield Renewable Holdings SAS (Brookfield) / NEOEN SA (kuuleminen 16.7.2024 asti)

Diaarinumero

KKV/798/14.00.10/2024

Osapuolet

Brookfield Renewable Holdings SAS (Brookfield) / NEOEN SA

  • Ilmoitus saapunut: 5.7.2024

    Ensimmäisen vaiheen määräaika: 7.8.2024

  • Kuulemisen määräaika 16.7.2024

    KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

    Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

    Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä. Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään tiistaina 16.7.2024 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

Ilmoitettavalla yrityskaupalla Brookfield Renewable Holdings SAS (“Ilmoitusvelvollinen”) hankkii määräenemmistön Neoen SA:n (”Kohde”) osakepääomasta ja äänioikeuksista. Yrityskauppa on kilpailulain 21 §:n 1 momentin 1. kohdan mukainen määräysvallan hankinta.

Ilmoitusvelvollinen on yrityskauppaa varten perustettu yhtiö, jolla ei ole varsinaista liiketoimintaa. Ilmoitusvelvollisessa määräysvaltaa käyttää Brookfield Corporation (”Brookfield”).

Brookfield on maailmanlaajuisesti toimiva varainhoitoon keskittyvä yritys, joka tarjoaa julkisia ja yksityisiä sijoitustuotteita- ja palveluita, erityisesti keskittyen uusiutuvaan energiaan ja siirtymään, pääomasijoittamiseen, kiinteistöihin, luottoihin ja vakuutuksiin. Brookfieldin pääkonttori sijaistee Torontossa, Kanadassa. Ilmoitettavalla yrityskaupalla Brookfield toteuttaa sijoitusmandaattiaan.

Kohde on maailmanlaajuisesti toimiva riippumaton uusiutuvan energian tuottaja, joka keskittyy yksinomaan uusiutuvan energian lähteisiin (tuuli- ja aurinkovoimaan) sekä energian akkuvarastointijärjestelmiin (eng battery energy storage system, ”BESS”). Kohde erityisesti kehittää, rakentaa, rahoittaa, käyttää ja hallinnoi tuulipuistoja, aurinkovoimaloita ja BESS ympäri Euroopan, Australian, Amerikoiden ja Afrikan. Suomessa kohde toimittaa sähköä verkkoon kolmella tuulivoimalalla (Hedet, Björkliden ja Mutkalampi) ja yhdellä BESS-järjestelmällä (Yllikkälän varavoimareservi). Siten Kohde toimii Suomen tuulipuistojen kehittämisen, rakentamisen ja käytön markkinalla, BESS:n kehittämisen, rakentamisen ja käytön markkinalla ja sähkön tuotannon ja tukkumyynnin markkinalla. Kohde toimii tukkumyyntimarkkinoihin kuuluvilla reservimarkkinoilla epäsuorasti BSP-palveluntarjoajan kautta. Kohde ei toimi sähkön vähittäismyynnin markkinalla. Kohteen markkinaosuudet näillä markkinoilla jäävät alle 10 %. Koska ilmoitettavalla yrityskaupalla ei ole haitallisia vaikutuksia Suomen markkinoihin, markkinamäärittely voidaan jättää avoimeksi.

Osapuolten välillä ei ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä Suomessa, koska Brookfieldillä ei ole toimintaa Suomessa niillä markkinoilla, joilla Kohde toimii. Brookfieldillä ei myöskään ole vertikaalisia tai muita yhteyksiä Kohteeseen Suomessa. Siten vaikutuksenalaisia tai muita markkinoita, joihin ilmoitettava yrityskauppa voisi vaikuttaa Suomessa, ei ole. Ilmoitusvelvollinen katsoo, ettei yrityskauppa johda määräävän markkina-aseman vahvistumiseen, eikä sillä ole muitakaan kilpailuun haitallisesti vaikuttavia vaikutuksia.

Edellä mainituin perustein yrityskauppa ei Ilmoittajan mukaan olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla. Näin ollen yrityskauppa tulee Ilmoittajan näkemyksen mukaan hyväksyä.

Lisätietoja 

Aino Jankari

Erityisasiantuntija