Yetti Enterprises OÜ, J.H. Yhtiöt Oy, CapMate Oy / Huhtala Logistics Oy, Peura-Trans Oy (kuuleminen 26.5.2023 asti)

Päivämäärä

17.5.2023

Diaarinumero

KKV/791/14.00.10/2023

Osapuolet

Yetti Enterprises OÜ, J.H. Yhtiöt Oy, CapMate Oy / Huhtala Logistics Oy, Peura-Trans Oy

 • Ilmoitus saapunut 17.5.2023.

  Ensimmäisen vaiheen määräaika 20.6.2023

 • Kuulemisen määräaika 26.5.2023.

  KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja- ja järjestöjä lausumaan näkemyksenä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

  Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja niiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista markkinavaikutuksista.

  Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä.

  Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään 26.5.2023 sähköpostitse osoitteeseen  kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 17.5.2023 ilmoitettu järjestely, jossa Yetti Enterprises OÜ, J.H. Yhtiöt Oy ja CapMate Oy (”ilmoittajat”) hankkivat yhteisen määräysvallan Huhtala Logistics Oy:ssä (”Huhtala Logistics”) ja Peura-Trans Oy:ssä (”Peura-Trans”) (Huhtala Logistics ja Peura-Trans yhdessä ”kohdeyhtiöt”).

Huhtala Logistics tarjoaa lämpötilasäädeltyjä elintarvikekuljetuksia, osa- ja täyskuormakuljetuksia sekä kappaletavarakuljetuksia Suomessa. Lisäksi Huhtala Logistics tarjoaa maidon keräämistä ja kuljetusta maitotiloilta, nosturiauto- ja sopimuslogistiikkapalveluita Seinäjoen alueella sekä pakettien jakelukuljetuspalveluita Länsi-Suomen ja pääkaupunkiseudun alueilla.

Peura-Trans toimii sekä Suomessa että muualla Euroopan Unionin alueella, erityisesti Benelux-maissa, Italiassa, Espanjassa, Ranskassa ja Saksassa. Suomessa Peura-Trans tarjoaa ylileveän ja -korkean rahdin erikoiskuljetuksia, täys- ja osakuormakuljetuksia sekä kappaletavarakuljetuksia. Lisäksi Peura-Trans tarjoaa kansainvälisiä lämpötilahallittuja kuljetuksia tuontina Suomeen ja vientinä Suomesta.

Ilmoittajien näkemys relevanteista markkinoista ja osapuolten markkina-asemasta

Huhtala Logistics ja Peura-Trans toimivat Suomessa rahdin maantiekuljetusten markkinalla, jolla osapuolten toiminta on päällekkäistä osa- ja täyskuormakuljetuksissa sekä kappaletavarakuljetuksissa. Valtakunnallisesti tarkasteltuna osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet jäävät näillä markkinoilla ilmoittajien arvion mukaan alle 5 prosenttiin. Alueellisessa tarkastelussa osapuolten toiminta painottuu ilmoittajien mukaan maantieteellisesti eri puolille Suomea.

Osa- ja täyskuormakuljetuksissa Huhtala Logisticsin säännölliset kuljetusreitit sijoittuvat läntiseen Suomeen ja se tarjoaa kuljetuksia tyypillisen toiminta-alueensa ulkopuolelle vain harvoin. Peura-Transin kuljetuksista suurin osa on puolestaan niin sanottua tilausliikennekuljetusta, jossa reitit muodostuvat asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Peura-Transin toiminta on keskittynyt Itä-Suomeen, jossa se ajaa kuljetuksia esimerkiksi Kainuusta Haminan tai Kotkan satamiin. Peura-Trans ajaa kuljetuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan vähäisissä määrin myös muualle Suomeen. Myös kappaletavarakuljetuksissa osapuolten toiminta painottuu niin ikään eri maantieteellisille alueille, eikä osapuolten toiminta ole ilmoittajien mukaan alueellisesti tarkasteltuna päällekkäistä.

Kohdeyhtiöt tarjoavat lisäksi lämpötilasäädeltyjä kuljetuksia, joissa niiden liiketoiminta ei ilmoittajien mukaan kuitenkaan ole päällekkäistä. Huhtala Logistics tarjoaa lämpötilasäädeltyjä kuljetuksia Suomessa, kun taas Peura-Trans tarjoaa kansainvälisiä lämpötilasäädeltyjä kuljetuksia eli lämpötilasäädeltyjen kuljetusten tuontia Suomeen ja vientiä Suomesta. Koska osapuolten liiketoiminta painottuu maantieteellisesti eri alueille, ei yrityskaupalla ole ilmoittajien mukaan vaikutusta kilpailuun näillä markkinoilla. Ilmoittajien mukaan Huhtala Logisticsin markkinaosuus Suomen sisäisistä lämpötilasäädellyistä kuljetuksista on noin 5–10 prosenttia ja Peura-Transin markkinaosuus kansainvälisistä lämpötilasäädellyistä kuljetuksista noin 0–5 prosenttia.

Yrityskaupan ilmoittajien kanssa samoihin yritysryhmiin kuuluvat Lease Deal Group Oyj ja HLO Kiinteistöt Oy toimivat kiinteistösijoitusalalla ja vuokraavat muun muassa logistiikkakiinteistöjä. Ilmoittajien mukaan logistiikkakiinteistöjen vuokraus on vertikaalisessa yhteydessä rahdin maantiekuljetusten markkinaan. HLO Kiinteistöt Oy vuokraa Seinäjoella sijaitsevaa logistiikkakeskusta muun ohella Huhtala Logisticsille tavaroiden kauttakuljettamista sekä varastointia varten. Lisäksi Huhtala Logistics tarjoaa kiinteistössä sopimuslogistiikan palveluita. Muilta osin osapuolten välillä ei ole logistiikkakiinteistöjä koskevaa vuokrasuhdetta.

Huhtala Logistics toimii lisäksi sopimuslogistiikan palveluiden sekä pakettien jakelupalveluiden markkinoilla, jotka ovat ilmoittajien mukaan vertikaalisessa yhteydessä rahdin maantiekuljetusten markkinaan. Huhtala Logisticsin markkinaosuus jää kuitenkin näillä markkinoilla matalaksi, alle 5 prosenttiin.

Ilmoittajien näkemys yrityskaupan kilpailuvaikutuksista

Yrityskaupan ilmoittajien mukaan yrityskauppa ei estä tehokasta kilpailua rahdin maantiekuljetusten markkinalla tai sen yksittäisillä palvelusegmenteillä. Osapuolten markkinaosuudet jäävät mataliksi kaikilla tarkastelluilla markkinoilla ja niiden toiminta on painottunut maantieteellisesti eri alueille.

Merkittävät valtakunnalliset palveluntarjoajat, kuten DB Schenker, Suomen Kaukokiito, VR Transpoint, Posti ja PostNord, toimivat pääsääntöisesti kaikilla päällekkäisillä palvelusegmenteillä ja tulevat jatkossakin luomaan kilpailupainetta koko markkinalla. Markkinalla toimii lisäksi suuri määrä pienempiä kilpailijoita, mukaan lukien Huhtala Logisticsin ja Peura-Transin kokoiset toimijat, jotka pystyvät tarjoamaan vastaavia palveluita kuin kohdeyhtiöt ja kilpailemaan asiakkaista tehokkaasti. Suomen sisäisissä lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa toimivia kilpailijoita ovat muun muassa DB Schenker, Oulun Autokuljetus (OAK), LTP Group, Tuoretie ja Kylmästi Paras. Kansainvälisiä lämpötilasäädeltyjä kuljetuksia tarjoavia kilpailijoita ovat esimerkiksi DB Schenker, DHL, NCS Finland, Kuljetus ja muutto O. Jylhä, Flowertrucks ja FREJA Transport & Logistics.

Ilmoittajien mukaan yrityskauppa ei vaikuta kilpailuun myöskään rahdin maantiekuljetuksiin vertikaalisessa yhteydessä olevilla sopimuslogistiikan tai pakettien jakelupalveluiden markkinoilla, joilla Huhtala Logisticsin markkina-asema on vähäinen. Yrityskauppa ei vaikuta kilpailuun myöskään logistiikkakiinteistöjen vuokrauksen markkinalla, jolla on merkittävä määrä sekä vuokranantajia että vuokralaisia.

Lisätietoja

Tiia Sotamaa

Erityisasiantuntija