Esitys perintälain muuttamiseksi voi heikentää kuluttajan mahdollisuuksia pysyä selvillä veloistaan

Perintälakiin kaavaillaan useita muutoksia, joiden on tarkoitus astua voimaan 1.5.2022. Lakia valmistellut työryhmä haluaa osana uudistusta tuoda perintään laajemmat mahdollisuudet lähettää maksuvaatimuksia sähköisesti. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) näkee tässä velallisen kannalta merkittäviä riskejä.

Oikeusministeriön asettama työryhmä saatavien perinnästä annetun lain muuttamiseksi julkaisi välimietintönsä syyskuussa 2021. KKV oli mukana työryhmässä ja jätti välimietintöön eriävän mielipiteen, joka koskee maksuvaatimuksen toimittamista kuluttajille. KKV näkee siinä ongelmia velallisten ylivelkaantumisen ehkäisyn ja oikeusturvan näkökulmasta. KKV antoi välimietinnöstä lausuntonsa lokakuussa.

Tällä hetkellä perintälain mukaan kuluttajasaatavaa koskevan maksuvaatimuksen tulee olla kirjallinen, mutta se voidaan lähettää velalliselle myös muulla pysyvällä eli velallisen tallennettavalla tavalla, jos velallinen on saatavan erääntymisen jälkeen antanut siihen nimenomaisen hyväksynnän. Käytännössä kyse on maksuvaatimuksen toimittamisesta sähköisesti.

Työryhmä ehdottaa, että lakiin lisätään mahdollisuus, että velallinen antaisi hyväksyntänsä muun pysyvän tavan käytölle maksuvaatimuksen toimittamiseksi niin, että se olisi voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 12 kuukautta kerrallaan. Hyväksyntä voitaisiin pyytää jo ennen saatavan erääntymistä. Se voisi olla myös saajakohtainen, jolloin sitä ei tarvitsisi antaa samalle perintäyhtiölle jokaisesta sen kautta perittävästä saatavasta erikseen. KKV pitää muutosta ongelmallisena sekä itse hyväksymismenettelyn että teknisen toteuttamisen ja perillemenon varmentamisen kannalta.

”On todella tärkeää, ettei maksuvaatimuksen saapuminen jää passiiviseltakaan velalliselta huomaamatta, koska maksuvaatimuksesta seuraava perinnän vaihe on oikeudellinen perintä”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Hyväksyntä tulisi antaa pysyvällä tavalla

Jos hyväksyntä on rastitettava kohta velkojan tai perintäyhtiön verkkolomakkeella, se ei yleensä tallennu kuluttajalle. Annettu hyväksyntä olisi tärkeä varmentaa esimerkiksi lähettämällä siitä viesti velallisen sähköpostiin. Varmentamisen edellyttäminen pysyvällä tavalla vähentäisi myös mahdollisia riitoja hyväksynnän olemassaolosta ja mahdollistaisi myös asian tehokkaan valvonnan.

Usean sähköisen postilaatikon seuraaminen liian vaativaa

KKV:n mielestä käytettävän sähköisen toimitustavan tulisi olla sellainen, joka on yleisesti käytössä eikä esimerkiksi perintäyhtiön tai velkojan vain omille asiakkailleen tarjoama sähköinen postilaatikko, johon muut tahot eivät voi lähettää viestejä. Monien eri sähköisten kanavien seuraamisen edellyttäminen eroaisi merkittävästi tilanteesta, jossa kuluttaja seuraa kirjepostilaatikkoaan tai sähköpostiaan taikka yhtä sähköistä postilaatikkoa. Esimerkiksi ylivelkaantuneilta tai ylivelkaantumisvaarassa olevilta ei ole realistista aina edellyttää sellaista aktiivisuutta ja tietoisuutta kaikista velkojatahoistaan, jota usean eri sähköisen postilaatikon jatkuva ja säännöllinen seuraaminen vaatii.

Maksuvaatimus lähetettävä myös kirjepostilla

KKV:n näkemys on, että ammattimaisen perijän olisi aina ennen oikeudellisen perinnän aloittamista lähetettävä velalliselle maksuvaatimus kirjepostilla. Ihmisten elämäntilanteessa voi tapahtua lyhyenkin ajanjakson aikana yllättäviä muutoksia, joiden vuoksi oma kyky tai mahdollisuus seurata sähköisiä kanavia voi merkittävästi heikentyä tai jopa estyä. Näitä ovat esimerkiksi sairastuminen tai riippuvuuksiin liittyvät taloudenhallinnan ongelmat. Lisäksi muiden mahdollisuudet hoitaa asioita toisen henkilön puolesta voivat muuten heikentyä olennaisesti ja saatava voi edetä tosiasiassa suoraan oikeudelliseen perintään.

 


Tämä artikkeli on osa kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 5-6/2021