Kuluttaja-asiamieheltä suositus uudisasuntojen markkinointiin verkossa

Kuluttaja-asiamies on laatinut suosituksen siitä, miten uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa tulisi esittää tiedot myytävän asunnon taloyhtiölainasta, rakennuksen maapohjan hallinnasta ja valinnaisesta vuokratontista. Suositus antaa uudiskohteiden markkinoijille käytännön opastusta selkeään markkinointiin ja parantaa asunnon ostamista harkitsevien kuluttajien tiedonsaantia.

Kuluttaja-asiamies on jo pidemmän aikaa kiinnittänyt huomiota siihen, ettei uudisasuntojen markkinoinnissa kerrota riittävästi taloyhtiölainaan ja valinnaiseen vuokratonttiin liittyvistä taloudellisista riskeistä.

Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot selvittivät yhdessä keväällä 2020, miten uudiskohteiden markkinoijat kertovat taloyhtiölainaan ja valinnaiseen vuokratonttiin liittyvistä kuluttajan vastuista ja maksuvelvoitteista. Selvityksestä ilmeni, että verkkomarkkinoinnissa tiedot annettiin usein epäselvästi ja lisäksi ne olivat vaikeasti löydettävissä.

Selvityksessä ilmenneiden epäkohtien vuoksi kuluttaja-asiamies on laatinut suosituksen uudisasuntojen verkkomarkkinoinnista. Suosituksen tarkoituksena on auttaa markkinoijia kertomaan uudisasuntojen olennaisista taloudellisista tiedoista nykyistä selkeämmin ja helposti havaittavammin. Samalla pyritään myös ehkäisemään kuluttajien maksuvaikeuksia ja ylivelkaantumista.

Olennaisten tietojen oltava selkeästi esillä

Suosituksessa käsitellään tietoja, jotka uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa tulisi antaa asuntotietoasetuksen lisäksi. Kuluttaja-asiamies suosittelee, että uudisasuntojen markkinoijat esittävät taloyhtiölainaan ja valinnaiseen vuokratonttiin liittyvät taloudelliset tiedot yhtenä kokonaisuutena ja samalla huomioarvolla kuin esimerkiksi myyntihinnan.

Kuluttajan on saatava mahdollisimman selkeä kuva asunnon oston taloudellisesta kokonaisuudesta. Jotta kuluttajat voivat vertailla mahdollisimman helposti eri vaihtoehtoja, on tärkeää, että olennaiset tiedot ovat selkeästi esillä. Merkitystä on myös sillä, miten tiedot annetaan myynti-ilmoituksessa; merkittäviä tietoja ei saa ripotella eri kohtiin tai vaikeasti havaittaviin paikkoihin. Suositus esittelee selkeiden esimerkkien avulla, kuinka tiedot tulisi antaa markkinoinnissa.

Kuluttaja-asiamies on lähettänyt suosituksen Kiinteistönvälitysalan keskusliitolle sekä Rakennusteollisuus ry:lle ja toivoo, että järjestöt suosittavat jäseniään ottamaan suosituksen käyttöön. Kuluttaja-asiamies pyysi suositukseen sen valmisteluvaiheessa näiden järjestöjen näkemyksiä ja kommentteja.

Periaatteet sopivat myös saneerauskohteiden markkinointiin

Suositus koskee uudisasuntoja, joihin kohdistuu asuntokohtaista taloyhtiölainaa.

Suosituksen periaatteet soveltuvat myös saneerattuihin rakennuksiin tehtyjen asuntojen markkinointiin. Vaikka tällöin kyse on useimmiten asunnoista, joita ei rakennuksen korjausvelan takia voi markkinoida uudisasuntoina, näihinkin asuntoihin voi kohdistua merkittävä asuntokohtainen taloyhtiölaina.

Lue kuluttaja-asiamiehen suositus uudisasuntojen verkkomarkkinoinnista


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 3/2021