Luotonvertailupalveluissa harhaanjohtavia ja epäselviä tietoja: kuluttaja-asiamieheltä korjauslistat Lendolle ja Eonelle

Luottomarkkinoilla on tarjolla erilaisia luottojen kilpailutus- ja vertailupalveluja, joiden välityksellä kuluttaja voi hakea luottoa ja saada luottotarjouksia. Kuluttaja-asiamies on tarkastellut verkossa toimivia luottojen vertailu- ja kilpailutuspalveluja ja on havaintojensa perusteella lähettänyt sekä Lendolle että Eonelle sitoutumispyynnön puutteiden ja lainvastaisuuksien korjaamiseksi, koska kuluttajaluottosäännökset velvoittavat myös luotonvälittäjiä.

Kuluttaja-asiamies on tarkastellut valvonnassaan verkossa toimivia palveluja, jotka vertailevat ja kilpailuttavat luottoja kuluttajan puolesta. Palveluissa kuluttajat voivat vertailla luottotarjouksia ja halutessaan valita niistä itselleen sopivimman.

Valvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella vertailu- ja kilpailutuspalvelut pyrkivät luomaan kuluttajille usein mielikuvaa siitä, että kuluttajan puolesta tehdyt vertailut ja kilpailutukset olisivat kattavampia kuin ne tosiasiallisesti olivat. Lisäksi yritykset pyrkivät luomaan vaikutelman, että he olisivat riippumattomia toimijoita, vaikka ne saivat palkkioita välittämistään luotoista yhteistyökumppaneiltaan.

Kuluttaja-asiamies on puuttunut havaintojensa perusteella Lendon ylläpitämän Lendo.fi-sivuston luottojen vertailu- ja kilpailutuspalvelun sekä luottotarjousten markkinointiin. Kuluttaja-asiamies lähetti yritykselle sitoumuspyynnön havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Maaliskuussa 2020 Lendo ilmoitti tekevänsä muutoksia Lendo.fi-palveluun ja sen markkinointiin kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla.

Vertailun kattavuudesta ja yhteistyökumppaneista kerrottava läpinäkyvästi

Lendo markkinoi Lendo.fi-etusivulla vertailevansa luottoja kuluttajan puolesta. Yritys ei kuitenkaan kertonut läpinäkyvästi, että vertailu kattaa vain sen yhteistyökumppaneina olevia luotonantajia ja keitä nämä yhteistyökumppanit ovat. Kuluttaja-asiamies katsoi, ettei Lendo voi edellyttää kuluttajan itse etsivän aktiivisesti näitä tietoja.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavien harhaanjohtavien tietojen antaminen on kiellettyä. Lendon markkinoinnissa annettu harhaanjohtava tieto voi vaikuttaa kuluttajan päätökseen kilpailuttaa tai olla kilpailuttamatta hakemansa luotto yrityksen tarjoamassa luottojen vertailu- ja kilpailutuspalvelussa.

Koska kuluttajat eivät voineet saada oikeanlaista kuvaa palvelun tekemän vertailun kattavuudesta ja Lendon yhteistyökumppaneista, kuluttaja-asiamies katsoi Lendon menetelleen hyvän luotonantotavan vastaisesti. Kuluttaja-asiamies edellytti Lendon kertovan selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla palvelunsa etusivulla yhteistyökumppaninsa sekä tiedon siitä, että vertailu kattaa vain sen yhteistyökumppaneiden luottoja.

Kuluttajalle tarjottava riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi

Keskeinen luotonvälittäjän velvollisuus on kuluttajaluoton mainonnassa annettavien tietojen ilmoittaminen. Jos mainoksessa kerrotaan luoton korko, muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku tai muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, mainoksesta on tällöin käytävä ilmi kaikki kuluttajansuojalaissa säädetyt luoton mainonnassa annettavat vakiotiedot.

Vakiotietojen lisäksi luottojen mainonnan tulee olla hyvän luotonantotavan mukaista. Kuluttajan tulee saada päätöksentekonsa tueksi riittävästi tietoa, joka on esitetty selkeästi ja tiiviinä kokonaisuutena. Kuluttajan kannalta keskeinen tieto on markkinoidun luoton tyyppi, joka tulee kertoa selkeästi jo mainoksessa. Esitetyt tiedot eivät saa olla esimerkiksi hajallaan eri puolilla verkkosivuja. Kyseiset tiedot eivät myöskään saa olla yhden tai useamman linkin takana niin, että kuluttajan tulee itse aktiivisesti klikata tiedot esiin. Nämä puutteet eivät korjaannu sillä, että kuluttaja ohjataan luotontarjoajan sivustolle lisätietojen hankkimiseksi.

Lendo.fi-palvelussa kerrottiin luottotarjouksia esittelevässä tarjousnäkymässä vain osittain kuluttajansuojalain edellyttämät tiedot. Luottotarjouksissa ei kerrottu tietoa luoton ja luottokustannusten yhteismäärästä eikä luottotyypistä, joten kuluttaja-asiamies katsoi Lendon laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa. Kuluttaja-asiamies edellytti Lendon ilmoittavan luottotarjouksia esitellessään kaikki kuluttajansuojalaissa luottojen mainonnassa annettavaksi säädetyt vakiotiedot sekä luottotyyppiä koskevan tiedon selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti samassa näkymässä yhtenä kokonaisuutena luottotarjouksien esittelysivulla.

Vastaavia ongelmia myös Eonen Rahalaitos.fi-sivuston markkinoinnissa

Kuluttaja-asiamies on käsitellyt vastaavanlaisia ongelmia myös Rahalaitos.fi-sivua ylläpitävän Eonen kanssa. Kuluttajille ei ole annettu luottotarjouksien esittelysivulla kaikkia luoton markkinoinnissa annettavia tietoja samassa näkymässä yhtenä kokonaisuutena. Osa tiedoista oli aktiivista klikkaamista vaativien linkitysten takana tai niiden saaminen edellytti siirtymistä luotonantajan verkkosivuille.

Kuluttaja-asiamies piti myös Eonen televisiomarkkinointia harhaanjohtavana ja siten hyvän luotonantotavan vastaisena. Eone väitti televisiomainonnassaan luottojen yhdistämisestä syntyvän konkreettisia säästöjä ja yrityksen kautta saatavien luottojen olevan hinnaltaan muita luottoja edullisempia.

Yritykselle on lähetetty sitoumuspyyntö, jossa edellytetään havaittujen lainvastaisuuksien korjaamista. Eonen vastausta odotetaan huhtikuun 2020 loppupuolella.

Kuluttajaluottosäännökset velvoittavat myös luotonvälittäjiä

Kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevat säännökset velvoittavat tietyiltä osin luotonantajien lisäksi luotonvälittäjiä. Tällaisia säännöksiä ovat esimerkiksi tiedonantovelvollisuudet luottoa mainostaessa ja hyvä luotonantotapa.

Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan Lendon ja Eonen toiminta kuuluu kuluttajaluottosäännösten piiriin, sillä yritykset avustavat kuluttajia luottosopimusten tekemisessä pyytämällä tarjouksia luotonantajilta. Yritykset myös esittelevät kilpailutuksen tuloksena saatuja luottotarjouksia kuluttajille. Siten niillä on velvollisuus noudattaa toiminnassaan kuluttajien suojaksi säädettyjä säännöksiä siltä osin kuin ne velvoittavat luotonvälittäjiä.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 2/2020