Luottojen väliaikaista sääntelyä noudatettu vaihtelevasti, pysyville tiukennuksille tilausta

Kuluttajaluottojen markkinointia ja enimmäiskorkoa tiukennettiin viime kesänä väliaikaisesti koronan vuoksi. Kuluttaja-asiamiehen seurannan perusteella luotonantajat ovat noudattaneet väliaikaista sääntelyä vaihtelevasti. Kuluttajaluottoja koskevaa sääntelyä tulisi Kilpailu -ja kuluttajaviraston mukaan arvioida jatkossa kokonaisvaltaisesti, sillä pysyville tiukennuksille on tarvetta.

Tiettyjen kuluttajaluottojen korkoa rajattiin viime heinäkuussa korkeintaan 10 prosenttiin, vaikka luoton normaali korko olisi sovittu tätä suuremmaksi. Mainonnassa luottosopimuksen mukainen normaali luoton korko täytyy ilmoittaa vähintään yhtä näkyvästi kuin tilapäinen alempi korko. Mainonnassa on lisäksi varoitettava, jos korko nousee tilapäisen korkokaton voimassaolon päättymisen jälkeen. Samalla luottojen suoramarkkinointi kiellettiin tilapäisesti. Muutosten tarkoituksena on vähentää koronakriisistä aiheutuvia velkaongelmia. Väliaikainen korkokatto ei koske hyödykesidonnaisia luottoja, kuten osamaksukauppaa tai luottokorttiluottoja, mutta suoramarkkinointikielto pätee myös näihin luottoihin. Luottomahdollisuudesta saa kuitenkin kertoa hyödykkeen oston yhteydessä.

Kuluttaja-asiamies on seurannut 1.7.–31.12.2020 voimassa olevan väliaikaisen hintasääntelyn noudattamista. Kesällä käynnistetyn selvityksen perusteella osa luotonantajista on lopettanut uusien luottojen ja nostojen myöntämisen kokonaan tai myöntää vain uusia nostoja jo voimassa olevista luotoista. Uusia luottoja tai nostoja myöntävien luotonantajien verkkosivuilla ei ole aina ilmoitettu selkeästi, millaista korkoa yritykset perivät tai millaista korkoa peritään väliaikaisen sääntelyn päätyttyä. Osa luotonantajista mainitsee verkkosivuillaan väliaikaisen 10 prosentin korkokaton ja kertoo koron nousemisesta vuoden 2021 alussa.

Kuluttajien tekemien ilmoitusten myötä kuluttaja-asiamies on saanut havaintoja mahdollisista suoramarkkinoinninkiellon vastaisista menettelyistä. Myös luotonvälittäjien on noudatettava tiettyjä kuluttajansuojalain säännöksiä, joten kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota siihen, miten luotonvälittäjät ovat noudattaneet väliaikaista sääntelyä.

Luoton korko ja sen ilmoittaminen tarkemman seurannan alla

Sääntelyn noudattamisen seurannan lisäksi kuluttaja-asiamies on ryhtynyt valvontatoimenpiteisiin. Kuluttaja-asiamiehen vireillä olevat valvontatoimet ovat kohdistuneet niin nostetusta luotosta perittävään korkoon kuin luoton korkoa koskevaan harhaanjohtavaan mainontaan.

Lisäksi kuluttaja-asiamies on tarkastellut, ovatko yritykset noudattaneet toiminnassaan hyvää luotonantotapaa.

Yksi ryhmä muita haavoittuvammassa asemassa

Väliaikaisen sääntelyn vaikutukset ovat erilaisia eri kuluttajille, KKV kertoo oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa, jossa se arvioi sääntelyn noudattamista ja vaikutuksia. Erityisen haavoittuvina KKV pitää kuluttajia, jotka tekevät väliaikaisen sääntelyn aikana nostoja ennen 1.9.2019 solmituilta jatkuvilta luottosopimuksilta. Näiden nostojen korko voi nousta vuodenvaihteessa 10 prosentista jopa yli 200 prosenttiin, sillä 1.9.2019 voimaan tulleella lainsäädännöllä ei rajoitettu luottosopimusten luottokustannuksia uusien nostojen osalta.

Samalla virasto huomauttaa, ettei sääntelyn vaikutuksia voi arvioida kattavasti ja luotettavasti tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella. KKV toteaa lausunnossaan, että positiivisen luottotietorekisterin myötä viranomaisilla olisi jatkossa paremmat mahdollisuudet arvioida sääntelyn vaikutuksia.

Koska sääntely kuluttajien suojaamisen lisäksi vähentää tarjottujen lainojen määrää, olisi tärkeää selvittää, miten sääntely on vaikuttanut myönnettyjen luottojen määrään verrattuna tilanteeseen, että rajoituksia ei olisi ollut. Lisäksi olisi tarpeen paremmin ymmärtää sitä, millaisiin käyttötarkoituksiin ja minkä tyyppisille kuluttajille kohdistuvia luottoja myönnettiin vähemmän rajoitusten aikana ja rahoitettiinko kyseistä rahankäyttöä jollain muulla tavalla.

Väliaikaiselle hintasääntelylle tulossa jatkoa, mutta tilausta on myös pysyville tiukennuksille

Väliaikaiselle hintasääntelylle on tulossa jatkoa. Eduskunta on juuri hyväksynyt hallituksen esityksen, jossa kuluttajansuojalakia muutetaan väliaikaisesti koronan vuoksi. Uusi laki on pääosin samansisältöinen kuin heinäkuussa tehty väliaikainen lainmuutos. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa, ja se on voimassa 30. syyskuuta 2021 saakka. KKV on ollut aiheesta talousvaliokunnan kuultavana.

KKV on katsonut, että nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa hintasääntelyyn ja suoramarkkinointiin liittyviä kiireellisiä toimia on perusteltua jatkaa. Virasto kannattaa markkinoinnin rajoittamista sekä tiukempaa hintasääntelyä, mutta painottaa samalla sitä, että tarvetta olisi kuluttajaluottoja koskevan sääntelyn pysyville tiukennuksille.

Nykyinen sääntely on vaikeaselkoinen kaikessa moninaisuudessaan, kun eri luottosopimukset ja niistä eri aikoina tehdyt nostot ovat keskenään erilaisen sääntelyn piirissä. KKV pitää huolestuttavana kehityssuuntana sitä, että kuluttajien voi olla vaikea arvioida tarjolla olevien luottojen kustannuksia ja luottoon sovellettavaa hintasääntelyä. Siksi kuluttajaluottoja koskevaa sääntelyä tulisikin arvioida kokonaisvaltaisesti.

Lisää aiheesta:

Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 5–6/2020