Telealan vakioehdot muuttuivat helmikuun alussa

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistus toi muutoksia viestintäpalveluiden yleisiin sopimusehtoihin. Kuluttaja-asiamies neuvotteli telealan vakioehdoista yhdessä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiComin, operaattoreiden sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa. Ehtoja on päivitetty monilla kuluttajan eduksi tehdyillä tarkennuksilla.

Telealan yleiset sopimusehdot päivittyivät vastaamaan uudistunutta sähköisen viestinnän palvelulakia, joka pohjautuu EU:n teledirektiiviin. Telealan yleiset sopimusehdot ovat voimassa 1.2.2021 alkaen, ja niitä sovelletaan myös ennen sitä solmittuihin sopimuksiin.

Keskeinen muutos on, että uusissa sopimusehdoissa on maininta siitä, millaisia ennakkotietoja asiakkaalle tulee antaa ennen sopimuksentekoa ja miten nämä tiedot tulee antaa. Kuluttajalle tulee kertoa etukäteen muun muassa palvelun keskeisistä ominaisuuksista, hinnasta tai sen määräytymisen perusteista sekä operaattorin virhevastuusta. Ennen sopimuksentekoa asiakkaalle annettava sopimustiivistelmä, joten sopimuskokonaisuus on kuluttajalle aiempaa selkeämpi. Myös maksuvelvollisuus on aiempaa selvemmin esillä. Maksuvelvollisuus alkaa vasta siitä lähtien, kun yhteys on kuluttajan käytettävissä.

Lisäksi tärkeää oli täsmentää ehtoja asiakkaan vastuusta tilanteissa, joissa hän on luovuttanut palvelun kolmannen osapuolen käyttöön. Esimerkiksi vastuu lasten puhelimenkäytöstä aiheutuneesta laskusta ei ole yhtä suoraviivainen kuin aiemmissa ehdoissa, vaan sitä arvioidaan myös holhoustoimilain perusteella.

Täsmennyksiä irtisanomisaikoihin ja -oikeuteen

Sopimusehdoissa muutettiin sopimusten irtisanomisaikoja tilanteissa, joissa operaattori muuttaa sopimusehtojaan. Tällöin kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus tai palvelu päättymään kahden viikon kuluttua irtisanomisilmoituksesta. Aiemmin sopimus oli mahdollista irtisanoa heti.

Operaattorit voivat edelleen muuttaa määräaikaista sopimusta vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa. Jatkossa kuluttajalla ei ole mahdollisuutta irtisanoa määräaikaista sopimusta, jos muutokset johtuvat lainsäädännön muutoksesta tai viranomaispäätöksestä. Irtisanomisoikeutta ei tarvitse antaa myöskään silloin, kun muutokset tapahtuvat kuluttajan eduksi.

Yritysten on kerrottava sopimusehtojen muutoksista aina etukäteen

Uudet ehdot korvaavat aiemmat, vuonna 2015 neuvotellut sopimusehdot. Kuluttajilta ei vaadita mitään toimia, vaan ehdot ovat tulleet automaattisesti voimaan. Operaattorien asiakkaat ovat saaneet tiedon muuttuneista sopimusehdoista omalta palveluntarjoajaltaan. Yritysten täytyy aina ennen sopimusehtojen muuttamista kertoa kuluttajalle

  • miten hinnat, maksut tai muut sopimusehdot muuttuvat
  • milloin muutokset tulevat voimaan
  • mikä on muutoksen peruste
  • mahdollisuudesta irtisanoa sopimus.

Ennen sopimuksen tekemistä kannattaa aina tutustua huolellisesti sopimuksen ehtoihin – kuten sopimustiivistelmään, palvelukuvaukseen, hinnastoon, palvelun erityisehtoihin ja nyt uusittuihin vakioehtoihin – sekä käyttöohjeisiin. Ne ovat saatavilla operaattorin verkkosivuilta, asiakaspalvelusta ja fyysisistä myymälöistä.

Telealan yleiset sopimusehdot FiComin sivuilla


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 1/2021