Arviomuistio kuluttajaluottojen markkinoinnista

Lausunto oikeusministeriölle 27.5.2019

Dnro KKV/412/03.02/2019

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kannattaa lainvalmisteluhankkeen käynnistämistä kuluttajaluottojen markkinointia koskevan sääntelyn tiukentamiseksi.

Kuluttajaluottoihin liittyvien velkaongelmien vähentämiseksi tarvitaan useita keinoja. Lainsäädäntömuutosten osalta markkinoinnin sääntelyn tiukentaminen on yksi tarpeellisista ja perustelluista keinoista. Luottoja markkinoidaan kuluttajille voimallisesti ja mainontaan liittyy useita epäkohtia. Nykyiset markkinointia koskevat säännökset ovat jossain määrin tulkinnanvaraisia ja niiden valvontaan liittyy haasteita.

Oikeusministeriön arviomuistio kuvaa hyvin erilaisia sääntelyn tiukentamisvaihtoehtoja. Lainvalmisteluhankkeen yhteydessä tulee arvioida sääntelyvaihtoehtojen käytännön vaikutuksia kuluttajien todellisen käyttäytymisen pohjalta.

Tässä vaiheessa ja arviomuistiossa esitetyt näkökohdat huomioon ottaen KKV pitää yhtenä perusteltuna sääntelyvaihtoehtona sitä, että luottojen mainonnassa tulisi jatkossa pitäytyä yksinomaan tietyissä säännöstasolla määritellyissä tosiasiatiedoissa. Sääntelymalli turvaisi kuluttajien vertailumahdollisuudet tarjolla olevien luottojen välillä ja mahdollistaa luotonantajien kilpailun luottotuotteiden hinnalla. Sääntelymallin etuna olisi myös yksinkertaisuus ja selkeys sekä toimijoiden että valvonnan näkökulmasta.

KKV katsoo myös, että lainvalmisteluhankkeessa tulisi arvioida, onko sellaisia markkinointikanavia, joiden osalta mainontaa tulisi rajoittaa nykyisestä. Arviointia tulisi tehdä ainakin sähköisen suoramarkkinoinnin televisio- ja radiomainonnan sekä ulkomainonnan osalta. Myös mainonnan täyskiellon vaikutuksia on syytä arvioida.

Kuten arviomuistiossa todetaan, valvontaviranomaisten valvontakeinot ovat tällä hetkellä puutteelliset. Oikeusministeriössä valmistellaan tällä hetkellä uudistusta, jossa tarkoituksena on laajentaa kuluttaja-asiamiehen käytössä olevaa keinovalikoimaa.