Hallituksen esitys eduskunnalle HE 133/2020 vp laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle 12.10.2020

Diaarinumero KKV/1264/03.02/2020

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (jäljempänä KKV) asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä (HE 133/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta).

KKV pitää metsäalan alan yritysten toimintaedellytysten kannalta hyvänä esityksen mukaisia muutoksia, jotka parantavat metsäalan toimijoiden mahdollisuuksia saada käyttöönsä yhteismetsärekisterin tietoja suoramarkkinointia ja eräitä muita tarkoituksia varten. Samoin KKV kannattaa muutoksia, jotka selkeyttävät tiedonsaantimahdollisuuksia metsätietojärjestelmästä metsätalouteen liittyvää kaupallista ja muuta hyväksyttävää yksityistä käyttötarkoitusta varten. KKV pitää alan kilpailun kannalta tärkeänä tietojen luovutuksensaajien tasapuolista kohtelua rekisteröitymisessä. Samalla tulisi huomioida se, ettei metsäalan pienemmille rekisteröityville toimijoille aiheutuisi kohtuutonta kustannustaakkaa henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja rajoituksista.