Hallituksen esitys eduskunnalle HE 134/2020 vp laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto talousvaliokunnalle 12.10.2020

Diaarinumero KKV/1232/03.02/2020

Hallituksen esitykseen HE 134/2020 vp sisältyvää ehdotusta biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevan sääntelyn lieventämiseksi vuoden 2020 osalta voidaan pitää perusteltuna ja siten kannatettavana. Jakeluvelvoitteen alaisten jakelijoiden velvoitteen täyttämisen joustavoittaminen pienentää jakelijoiden kustannuspaineita, ja joustavoittamisella voidaan näin välillisesti hillitä myös kuluttajahintojen nousua.