Hallituksen esitys eduskunnalle HE 154/2020 vp laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lausunto talousvaliokunnalle 19.10.2020

Diaarinumero KKV/1296/03.03/2020

Talousvaliokunta on pyytänyt asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä 154/2020 vp eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (jäljempänä KKV) esittää asiantuntijalausuntonaan seuraavaa:

Kuten hallituksen esityksen 154/2020 vp kohdassa 1 Asian tausta ja valmistelu, alaotsikko 1.1.2 Jalkine- ja tekstiilimerkinnät (s. 3) todetaan, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ovat katsoneet tarkoituksenmukaiseksi ja lainsäädännön täytäntöönpanon vahvistamiseksi välttämättömäksi, että jalkineissa käytettävien materiaalien sekä tekstiilituotteissa käytettävien materiaalien ja niitä vastaavien kuitujen koostumuksen vaatimustenmukaisuuden valvontatehtävät siirretään Kilpailu- ja kuluttajavirastolta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

KKV kannattaa edelleen yllä sanottujen tehtävien siirtoa Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon ja yhtyy niihin perusteluihin, joita siirrolle on esitetty hallituksen esityksessä. Kuten hallituksen esityksen kohdassa 5 Muut toteuttamisvaihtoehdot, alaotsikko 5.1 Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset (s.16) sanotaan:

”Valmistelun aikana on arvioitu, että jalkinemerkintädirektiivissä tarkoitettu markkinavalvontaan liittyvä valvontatehtävä ja tekstiilimerkintäasetuksessa tarkoitettu markkinavalvontatehtävä on perusteltua siirtää Kilpailu- ja kuluttajavirastolta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Kyseessä olevien tuoteryhmien markkinavalvonta on tarkoituksenmukaista toteuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa, jolla on valvontatehtävän edellyttämä osaaminen sekä kokemusta markkinavalvonnan käytännön toteuttamisesta laajalti eri tuotesektoreilta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei käytännössä ole tehnyt mainittujen alojen markkinavalvontaa, eikä sillä arvioida olevan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa vastaavia mahdollisuuksia tehokkaan markkinavalvonnan toteuttamiseen”.

Hallituksen esityksen kohdassa 4.2 Pääasialliset vaikutukset, alaotsikko 4.2.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan, alaotsikko Jalkine- ja tekstiilimerkinnät (s. 15) todetaan seuraavasti:

”Markkinavalvontatehtävien siirron yhtenä tavoitteena on, että jalkine- ja tekstiilimerkintöjen markkinavalvontaa tehostettaisiin nykyisestä huomattavasti. Markkinavalvonta-asetus sisältää valvonnan tehostamiseen tähtääviä säännöksiä. Markkinavalvonta-asetus tuo viranomaisille laajempia markkinavalvontatoimivaltuuksia ja uusia viranomaisten yhteistyömenettelyjä sekä mahdollisuuden käyttää uusia toimenpiteitä ja määrätä seuraamuksia rikkomustapauksissa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei käytännössä ole tehnyt mainittujen alojen markkinavalvontaa, joten siltä ei vapaudu henkilöresursseja käytettäväksi muihin tehtäviin.”

KKV yhtyy siihen, mitä hallituksen esityksessä sanotaan tehtävien siirron vaikutuksesta KKV:n henkilöresursseihin. KKV kiinnittää huomiota hallituksen esityksen kohtaan 3 Nykytila ja sen arviointi, alaotsikko Jalkine- ja tekstiilimerkinnät (s. 9), jossa todetaan seuraavasti:

”Valvontaviranomaisena toimivan kuluttaja-asiamiehen toimintaa säädellään Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetussa laissa (661/2012). Lain mukaan kuluttaja-asiamiehellä on tehtävässään tarkastusoikeus elinkeinonharjoittajan toimitiloihin, neuvotteluvelvollisuus lainvastaisesti toimineen elinkeinonharjoittajan kanssa ja tarvittaessa velvollisuus käyttää pakkokeinoja tai viedä asia tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä eräiden muiden lakien nojalla oikeus kieltää lainvastainen menettely. Laissa ei säännellä siitä, millä keinoin kuluttaja-asiamies toteuttaa markkinavalvontatehtäväänsä. Kuluttaja-asiamiehen on erityisesti toimittava aloilla, joilla on kuluttajien kannalta huomattavaa merkitystä tai joilla voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän ongelmia kuluttajan asemassa.”

Lain 661/2012 lisäksi kuluttaja-asiamiehen toimintaa säännellään laissa kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista (566/2020). Lain 566/2020 voimaantulon 15.7.2020 myötä myös lakiin 661/2012 on tehty eräitä muutoksia. Muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen, että kuluttaja-asiamiehellä on lain 661/2012 mukaan velvollisuus erityisesti toimia aloilla, joilla on kuluttajien kannalta huomattavaa merkitystä tai joilla voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän ongelmia kuluttajan asemassa.