Hallituksen esitys eduskunnalle (HE 195/2021 vp) laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 26.10.2021

Diaarinumero KKV/1223/03.03/2021

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa otsikkoasiassa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laajakaistarakentamisen tuesta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on saattaa laki vastaamaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttuneita vaatimuksia.

KKV on toimittanut liikenne- ja viestintäministeriölle 27.9.2021 lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta otsikkoasiaan liittyen (VN/21362/2021). KKV:n lausunto lausuntopalvelussa. Kuten KKV on lausunnossaan todennut, julkisten tukien kilpailua vääristävien vaikutuksien tulisi olla mahdollisimman vähäisiä. Julkista tukea ei myöskään tulisi kohdistaa alueille, joilla riittävän nopea laajakaistayhteys toteutuu markkinaehtoisesti. Lisäksi KKV katsoo, että julkisen tuen tulisi olla teknologianeutraalia edellyttäen, että eri teknologioilla toteutetut liittymät ovat asiakkaan (kuluttajan) kannalta aidosti substituutteja.

Kuten hallituksen esityksessä todetaan, tukiohjelman soveltuminen jatkossa vain kiinteille yhteyksille johtuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen ehdoista. Koska tukiohjelman tulee täyttää ryhmäpoikkeusasetuksen vaatimukset, ehtojen noudattamisen suhteen ei esityksen mukaan jää kansallista harkintavaltaa.

KKV:n alustavan näkemyksen mukaan esityksestä ei näyttäisi aiheutuvan merkittäviä kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Hallituksen esityksen mukaan tuki kohdistuisi vain alueille, joilla kaupallista nopean laajakaistan tarjontaa ei ole. Esityksessä myös todetaan, että mahdollisuudet toteuttaa lain tarkoittamia nopeita ja tasalaatuisia yhteyksiä langattomalla teknologialla ovat vielä rajalliset. Valtiontuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuki häiritse kilpailua, mikä esityksen mukaan arvioidaan markkina-analyysillä.

Muilta osin KKV viittaa edellä mainittuun lausuntoonsa.