Hallituksen esitys eduskunnalle HE 202/2020 vp laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 12.11.2020

Diaarinumero KKV/1415/03.03/2020

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää hallituksen esitykseen sisältyviä ehdotuksia lähtökohtaisesti perusteltuina ja siten kannatettavina. Liikenteen palveluista annettuun lakiin tehtäviä väliaikaisia muutoksia voidaan pitää perusteltuina ja kannatettavina ottaen huomioon Covid-19-tartuntatautiepidemiasta johtuvat poikkeukselliset olosuhteet. Viraston näkemyksen mukaan liikkumisen tietopalveluiden keskittämisellä Trafic Management Finland Oy:n tuotettavaksi edistetään liikennealan toimijoiden tasapuolisia kilpailuedellytyksiä ja helpotetaan alalle tuloa.