Hallituksen esitys eduskunnalle HE 70/2020 vp laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Lausunto talousvaliokunnalle 1.10.2020

Diaarinumero KKV/1207/03.02/2020

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää tärkeänä, että RED II:n kestävyyskriteereitä koskevan sääntelyn kansallisen täytäntöönpanon jälkeen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittaminen on mahdollista toteuttaa hallituksen esityksen tavoitteiden mukaisesti ilman tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Virasto pitää kannatettavana hallituksen esitykseen sisältyvää ehdotusta, jonka mukaan biomassapolttoaineille ei asetettaisi kansallisia lisäkriteereitä. Tältä osin virasto yhtyy hallituksen esityksessä esitettyyn arvioon, jonka mukaan kansallisten lisäkriteerien asettaminen biomassapolttoaineille saattaisi heikentää kestävyyskriteerisääntelyn yhdenmukaistamisen myönteisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja voisi johtaa kilpailun vääristymiseen jäsenvaltioiden välillä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää kannatettavana hallituksen esitykseen sisältyvää ehdotusta, jonka mukaan kestävyyskriteerisääntelyn soveltamisalan rajaus asetetaan koskemaan sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen tuotannossa laitoksiin, joiden kokonaislämpöteho on vähintään 20 MW kiinteiden biomassapolttoaineiden tapauksessa ja vähintään 2 MW kaasumaisten biomassapolttoaineiden tapauksessa. Tältä osin virasto viittaa työ- ja elinkeinoministeriön asettaman kestävyyskriteerityöryhmän väliraportissa esitettyihin perusteluihin.