Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 48/2021 vp)

Lausunto talousvaliokunnalle 11.5.2021

Diaarinumero KKV/572/03.02/2021

Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemyksen mukaan hallituksen esitykseen sisältyviä keskeisiä ehdotuksia voidaan pitää kannatettavina. Jakeluvelvoitelain uusilla velvoitteilla ja rajoitteilla varmistetaan, että Suomi saavuttaa RED II -direktiivin liikennettä koskevat vaatimukset. Jakeluvelvoitejärjestelmän laajentaminen siten, että velvoitetta voidaan täyttää myös biokaasulla ja muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla polttoaineilla lisää jakeluvelvollisten vaihtoehtoja velvoitteidensa täyttämiseen. Yleisesti ottaen EU-tasoisen sääntelyn asettamat vaatimukset ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi vaikuttavat monien markkinoiden toimintaan ja luovat elinkeinonharjoittajille ja kuluttajille muuttuvan toimintaympäristön, johon näiden toimijoiden on pyrittävä sopeutumaan. Hallituksen esityksessä esitettyjä arvioituja vaikutuksia voidaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsityksen mukaan pitää oikeansuuntaisina.