Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 139/2020 vp)

Lausunto talousvaliokunnalle 7.10.2020

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä laiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Covid-19-tartuntautiepidemian vuoksi valtiovalta joutuu ryhtymään erilaisiin välttämättömiin toimiin. Monet niistä väistämättä vaikuttavat merkittävästi yritysten väliseen kilpailuun, markkinoiden toimintaan ja kuluttajien asemaan, mutta ovat kuitenkin perusteltuja taudin leviämisen estämiseksi ja kansalaisten suojelemiseksi. Onnistuessaan velvoitteet ja rajoitteet lyhentävät kriisin pituutta ja lievittävät sen voimakkuutta, mistä lopulta hyötyvät yritykset. Tämä myös edistää markkinoiden toimivuutta pitkällä aikavälillä arvioituna. On syytä huomata, että rajoitustoimien vaikutus yritysten liikevaihtoon on sinänsä usein vähäistä verrattuna siihen, että rajoitustoimiin turvautumiseen johtanut tautitilanne itsessään lisää kuluttajien varovaisuutta ja vähentää siksi niiden kulutusta.

Tautitilanteen vakavuus vaihtelee alueiden välillä ja lisäksi tilanne voi myös muuttua nopeasti. Siksi on perusteltua, että hallituksen esityksessä esitettävät taudinleviämisen estämiseen tähtäävät keinot vaihtelevat tarvittaessa alueellisesti ja lisäksi niitä sovelletaan joustavasti tilanteen mukaan. Kilpailun ja markkinoiden toimivuuden kannalta on toivottavaa, että yritysten väliset kilpailuasetelmat vääristyisivät velvoitteiden ja rajoitusten vuoksi mahdollisimman vähän. Tässä tapauksessa alueittain vaihtelevista toimista koituvaa kilpailuvääristymää lieventää kuitenkin se seikka, että ravitsemusliikkeiden välinen kilpailu on tyypillisesti paikallista. Säännöksien joustavuudesta on se hyöty, että se mahdollistaa tuotantokapasiteetin tehokkaan hyödyntämisen alueen tautitilanteen asettamien rajaehtojen puitteissa ja samalla osaltaan estää kapasiteetin tuhoutumista epidemian pitkittyessä.

Kilpailun toimivuuden kannalta on tärkeää, että ravitsemusliikkeille asetettuja velvoitteita ja rajoituksia valvotaan alueellisesti riittävän tiukasti ja lisäksi rikkomuksista aiheutuvat sanktiot ovat riittävän kovia. Tämä on tärkeää paitsi taudin leviämisen hillitsemiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi myös siksi, ettei kilpailu vääristyisi epäreiluihin keinoihin turvautuvien yrittäjien eduksi.