Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta (HE 215/2021 vp)

Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 16.11.2021

Diaarinumero KKV/1312/03.03/2021

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että taloudellisten ohjauskeinojen käyttö on yleisesti ottaen perusteltua ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta tarpeellisten päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ja jotta ihmisten valintoihin pystyttäisiin tehokkaasti vaikuttamaan. Viraston näkemyksen mukaan suhteellisia hintoja muuttavien päästökaupan ja ympäristöverojen lisäksi elinkeinonharjoittajille asetetut muut kannustimet vähentää ympäristölle aiheutuvia päästöjä sekä kehittää entistä vähäpäästöisempiä tuotteita ovat keskeisiä tekijöitä kansallisten päästötavoitteiden ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kustannustehokkainta olisi vaikuttaa veroilla ja toimintaympäristörajoitteilla. Myös tuilla voi olla vaikutusta tavoitteen saavuttamisessa, mutta kustannusten vuoksi suoriin tukiin kannattaa suhtautua säästeliäästi ja ottaa niitä keinovalikoimaan lähinnä silloin kun muut keinot ovat riittämättömiä ja tukien vaikuttavuus on mahdollisimman hyvin arvioitu.

Ympäristöpoliittisten keinojen vaikutusarvioinneissa tulisi kiinnittää huomiota myös valittujen keinojen kilpailuvaikutuksiin. Virasto arvioi, ettei määräaikaiseksi ehdotetulla täyssähköautojen, sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen sekä sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuella ole merkittäviä kilpailua vääristäviä vaikutuksia, kun otetaan huomioon edellä mainittujen vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivien ajoneuvojen kallis hankintahinta polttoainekäyttöisiin verrokkiajoneuvoihin nähden. Virasto kiinnittää kuitenkin myös huomiota siihen, että hankintatuilla saattaa olla riski myös vain nostaa hintoja ilman että varsinaiset hankinnat tuen vuoksi lisääntyvät. Tällainen vaikutus voisi syntyä tilanteessa, jossa tarjonta ei pysty kunnolla reagoimaan hintamuutokseen (eli nk. tarjonnan hintajousto on pieni). Määräaikaisena annettavan hankintatuen vaikutuksia on syytä siksi myös jälkikäteen selvittää tulevia päätöksiä ajatellen.