Hallituksen esitys laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 14.4.2020

Diaarinumero KKV/431/03.02/2020

Hallituksen esityksessä HE 23/2020 vp ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä. Esityksen keskeisenä tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön EPBD 2018 -direktiivi, joka on osa Euroopan komission puhtaan energian pakettia. Hallituksen esityksellä pannaan toimeen hallitusohjelman tavoitteita, jotka liittyvät asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen, hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen ja rakentamisen laadun parantamiseen sekä vähäpäästöiseen liikenteeseen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa, että taloudellisille toimijoille asetetut kannustimet ja velvoitteet vähentää ilmastolle aiheutuvia päästöjä ovat kansallisten ilmastotavoitteiden ja EU:n päästövähennysvelvoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä tekijöitä.

Ilmastonmuutoksen torjunta luo myös mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle. Ilmastopoliittiset tavoitteet tulisi kuitenkin myös saavuttaa toimivan kilpailun kannalta mahdollisimman neutraaleilla tavoilla, mihin näkökohtaan tulisi kiinnittää huomiota ilmastonsuojeluun tähtäävien säädösehdotusten vaikutusarvioinneissa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, ettei hallituksen esityksen perusteella voida päätyä sellaiseen johtopäätökseen, että nyt ehdotettavassa laissa esitetyillä sähköajoneuvojen latauspistevalmiutta ja latauspisteitä koskevilla velvoitteilla olisi merkittäviä kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Virasto pitää rakennusten ilmastointijärjestelmien sekä lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden osalta kannatettavana hallituksen esitykseen sisältyvää ehdotusta neuvontamenettelyn käytön jatkamisesta, sillä viraston käsityksen mukaan pakollisen tarkastusmenettelyn käyttöönotto lisäisi hallituksen esityksessä mainitulla tavalla normien määrää entisestään ja aiheuttaisi hallinnollista taakkaa sekä aiheuttaisi lisäkustannuksia.