Ilmatieteen laitoksen yksinoikeus lentosääpalvelujen tarjoamisessa

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 31.10.2019

Dnro KKV/947/03.02/2019

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa Ilmatieteen laitoksen nimeämisestä lentosääpalvelujen tarjoajaksi. KKV toteaa lausuntonaan seuraavan:

Liikenne- ja viestintäministeriö on 5.3.2013 tekemällään päätöksellä nimennyt Ilmatieteen laitoksen Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 3 määriteltyjen lentosääennustepalvelujen ja lentosäävaroituspalvelujen sekä lentosäähavaintopalvelujen tarjoajaksi yksinoikeudella Suomen lentotiedotusalueelle (HELSINKI FIR) 31.1.2020 asti. Ilmatieteen laitos on 10.4.2019 esittänyt, että valtioneuvosto nimeäisi Ilmatieteen laitoksen 2.1.2020 alkaen komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/373 määritettyjen lentosääpalvelujen tarjoajaksi yksinoikeudella Suomen lentotiedotusalueella ja että nimeäminen olisi voimassa toistaiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoi edellisessä päätöksessään yksinoikeuden myöntämisen perustelluksi kohtuullisena pitämäkseen seitsemän vuoden määräajaksi sääpalveluiden markkinoiden kehittymisen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Liikenne- ja viestintäministeriön 13.9.2019 lausuntopyynnön liitteenä olevasta muistiosta ei kuitenkaan ilmene, että olisi tosiasiallisesti selvitetty, olisiko muilla toimijoilla kuin Ilmatieteen laitoksella toiminnallinen kyky vastata lentosääpalveluista tai osasta palveluita siten, että myös turvallisuusnäkökohdat tulevat riittävästi huomioiduksi. Markkinatilanne ja -olosuhteet ovat voineet Ilmatieteen laitoksen pitkän yksinoikeuden aikana muuttua.

Lausuntopyynnön liitteenä olevassa muistiossa ei KKV:n näkemyksen mukaan ole riittävällä tavalla perusteltu myöskään tarvetta nimetä Ilmatieteen laitos yksinoikeudella kaikkien lentosääpalvelujen tarjoajaksi Suomen lentotiedotusalueella. Esimerkiksi merenkululle tarjotuissa sääpalveluissa kaikki halukkaat voivat tarjota sääpalveluja kauppamerenkululle ja muulle siviililiikenteelle, vaikka Ilmatieteen laitos tarjoaa palvelut puolustusvoimille. Muistiosta ei riittävällä tavalla ilmene, miksi siviili-ilmailun sääpalveluiden tarjoaminen olisi välttämätöntä niputtaa yhteen sotilasilmailun sääpalveluiden tarjoamisen kanssa.

Kilpailulta tällä hetkellä suojatut siviili-ilmailun lentosääpalvelut ovat lähes 4,5 miljoonan euron tuotoillaan taloudellisesti merkittävä kokonaisuus sääpalveluiden markkinoilla Suomessa. Alalle tulon houkuttelevuus ja markkinoiden kehittymisen edellytykset Suomen verrattain pienillä sääpalvelumarkkinoilla voisivat parantua merkittävästi, mikäli sääpalvelutuottajilla olisi mahdollisuus kaikkien erityyppisten sääpalvelujen tuottamiseen.

KKV toteaa, että on harkittava huolellisesti, annetaanko Ilmatieteen laitokselle uudelleen yksinoikeus lentosääennustepalvelujen, lentosäävaroituspalvelujen tai lentosäähavaintopalvelujen tarjoamiseen Suomen lentotiedotusalueella. Sääpalvelumarkkinoiden nykyolosuhteet mukaan lukien potentiaaliset tarjoajat on syytä ensin selvittää. Lisäksi kaikkien yksinoikeuden piiriin liitettyjen palveluiden osalta tulisi voida esittää objektiiviset perustelut yksinoikeuden välttämättömyydelle. Mikäli yksinoikeus myönnetään, se tulee myöntää määräajaksi.