Lausunto arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (VN/30715/2023)

Lausunto opetus- ja kuluttuuriministeriölle 15.2.2024

Diaarinumero KKV/1547/03.02/2023

Lausunto arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (VN/30715/2023)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Työryhmä ehdottaa, että muinaismuistolaki kumotaan lailla arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Uuden lain tavoitteena olisi osaltaan selkeyttää arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön suhdetta muuhun lainsäädäntöön. Lain uudistamisessa on mm. tavoiteltu kilpailun tasapuolisuuden turvaamista julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. KKV toteaa lausuntonaan seuraavan.

Työryhmän esityksessä ehdotetaan säädettävän arkeologisten kenttätöiden vaatimuksista, joilla turvattaisiin se, että arkeologisissa kenttätöissä tuotettu tieto olisi yhdenmukaista ja laadukasta. Esityksen mukaan vaatimukset yhdenmukaistaisivat arkeologian alalla toimivien yksityisten konsulttien toimintaa ja vaikuttaisivat selvitysten tarkkuuteen ja kohdentumiseen. KKV pitää ehdotusta kannatettavana. Viraston näkemyksen mukaan samojen vaatimusten asettaminen yhdenmukaisesti kaikille toimijoille helpottaa arkeologisten kenttätöiden kilpailuttamista ja erityisesti saatujen tarjousten vertailua, mikä parantaa kilpailun toimivuutta arkeologisissa tutkimuksissa.

Esityksen mukaan uudessa laissa ei olisi enää muinaismuistolain velvollisuutta suorittaa kajoamisluvassa edellytettyjä tutkimuksia kiireellisinä. Esityksessä todetaan, että tämän vuoksi Museoviraston harjoittamalle kaupalliselle toiminnalle arkeologisten kenttätöiden markkinoilla ei olisi oikeudellisia edellytyksiä. Mikäli oikeudellisten edellytysten puuttumisella tarkoitetaan ensisijaisesti sitä, että Museovirastolla ei olisi normaalitilanteessa velvollisuutta tarjota arkeologisia kenttätöitä markkinoilla, tämä tulisi täsmentää asian jatkovalmistelussa. Kilpailuneutraliteettiongelmien ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää, että Museoviraston lakisääteiset tehtävät määritellään lainsäädännössä yksiselitteisesti.

Esityksen mukaan arkeologisten kenttätöiden markkinoilla on toisinaan esiintynyt ns. markkinapuutetilanteita, joissa Museoviraston kaupallisia tutkimuksia suorittanut yksikkö on ollut ainoa tarjouksen tehnyt toimija. Valmistelussa on arvioitu, että kun Museovirasto vetäytyisi markkinoilta, markkinapuutetilanteet vähenisivät kilpailun lisääntyessä, mutta niiden esiintymistä ei voida esityksen mukaan kuitenkaan täysin poissulkea. Tämän vuoksi valmistelussa on arvioitu, että valtion talousarviossa tulisi varmistaa Museoviraston kyky tehdä arkeologisia kenttätöitä omakustannehintaan markkinapuutetilanteiden korjaamiseksi, jos kenttätyö on tehtävä lain tai viranomaisen päätöksen mukaan.

KKV toteaa, että arkeologisten tutkimusten markkinoiden toimivuuden edistämiseksi markkinaperusteinen hinnoittelu tulisi olla lähtökohtana myös markkinapuutetilanteissa. Aito markkinapuutetilanne voi olla vaikeasti tunnistettavissa. Museoviraston omakustannusperusteinen hinnoittelu voisi siten mahdollisesti kannustaa arkeologisten kenttätutkimusten tilaajia synnyttämään tekaistuja markkinapuutetilanteita ja väittämään, ettei tarjouksia ole saatu markkinoilta. Lisäksi Museoviraston palveluiden omakustannusperusteinen hinnoittelu voi heikentää uusien konsulttiyritysten kannustinta alalle tuloon, jolloin myös markkinapuutetilanteiden ilmenemisen todennäköisyys pysyy korkeampana.

Asian jatkovalmistelussa tulisi myös pohtia mekanismia, jolla markkinapuutetilanteet voitaisiin todentaa luotettavasti. Lakiin voitaisiin esimerkiksi harkita otettavaksi jonkinlainen säännös siitä, että Museoviraston tulisi julkaista verkkosivuillaan tai muulla sähköisellä alustalla tiedot hankkeista, jotka se on toteuttamassa markkinapuutetilanteen perusteella. Tällöin alalla toimivat konsulttiyritykset saisivat ainakin tiedon hankkeiden olemassaolosta ja voisivat ilmoittaa halukkuudestaan niiden toteuttamiseen.

Kilpailulle avattujen arkeologisten tutkimusten määrä vaikuttaa suoraan yksityisten konsulttiyritysten toimintamahdollisuuksiin, mikä heijastuu myös mahdollisten markkinapuutetilanteiden yleisyyteen. Esityksen mukaan lakiin otettu mahdollisuus tehdä välttämättömiä kajoavia tutkimuksia ilman tutkimuslupaa selvityksissä löytyneiden ennestään tuntemattomien rauhoitettujen arkeologisten jäännösten laajuuden ja iän selvittämiseksi selkeyttäisi alan konsulttien asemaa. KKV pitää ehdotusta kannatettavana, sillä se parantaa yksityisten konsulttiyritysten toimintamahdollisuuksia ja tukee siten markkinoiden kehittymistä.

Esityksessä säilytettäisiin muinaismuistolakia vastaava hankkeen toteuttajan vastuu kajoamisluvassa edellytetyistä arkeologisen jäännöksen tutkimista tai jäännökselle aiheutuvan haitan vähentämistä koskevista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista, jollei vastuuta ole katsottava olosuhteet huomioiden kokonaisuudessaan tai osittain kohtuuttomaksi. Kun kajoamislupa koskisi pienen, yksityishenkilön omaa käyttöä varten toteutettavaa hanketta, valtio vastaisi edelleen toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. KKV pitää tärkeänä, että asian jatkovalmistelussa selvitettäisiin myös pienten valtion kustannusvastuulle kuuluvien hankkeiden avaamista kilpailulle. Valtio voisi esimerkiksi kilpailuttaa nämä tutkimukset alueittain ja valita useamman toteuttajan etusijajärjestyksessä. Kaikkien kajoamisluvan alaisten tutkimusten avaaminen kilpailulle kasvattaisi markkinoiden kokoa ja saattaisi lisätä yksityisten konsulttiyritysten kannustimia investointien tekemiseen ja pienentää markkinapuutetilanteiden todennäköisyyttä.

KKV katsoo, että asian jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota myös alueellisten vastuumuseoiden rooliin ja tehtäviin tulevaisuudessa. Esityksessä tulisi antaa kattava nykytilankuvaus alueellisten vastuumuseoiden markkinoilla tapahtuvasta toiminnasta ja esityksen vaikutuksista niiden toimintaan. Vastaavasti jatkovalmistelussa tulisi myös avata ja arvioida Geologian tutkimuskeskuksen roolia meriarkeologisissa kenttätyöpalveluissa.