Lausunto arviomuistiosta poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla (VN/24616/2022)

Lausunto valtiovarainministeriölle 13.2.2024

Diaarinumero KKV/4/03.02/2024

Lausunto arviomuistiosta poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla (VN/24616/2022)

Kysymykset vastaanottajille

1.Kuinka tarpeellisena näette poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tai tällaisten henkilöiden perheenjäsenten tai yhtiökumppanien henkilötietojen käsittelyn keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla?

2. Tulisiko vielä jokin näkökulma erityisesti ottaa huomioon vaikutusten arvioinnissa?

Arviomuistiossa yhtenä vaihtoehtona tuodaan esille suunnitellun tietojärjestelmän käytön säätäminen ilmoitusvelvollisille pakolliseksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) toteaa, että arviomuistion perusteella järjestelmän käyttövelvoite todennäköisesti poistaisi mahdollisuuden tarjota vastaavia kaupallisia palveluja. Jos myös yksityisillä palveluntarjoajilla olisi mahdollisuus omissa palveluissaan hyödyntää tietojärjestelmässä olevia tietoja, kielteisiä kilpailuvaikutuksia voitaisiin mahdollisesti vähentää.

KKV toteaa, että eri toteutusvaihtoehtojen kilpailu- ja markkinavaikutukset tulisi huolellisesti arvioida jatkovalmistelun yhteydessä. Mikäli jatkovalmistelussa päädyttäisiin esittämään velvoitetta käyttää tietojärjestelmää, kyseisen velvoitteen tarpeellisuus ja välttämättömyys tulisi perustella.

3.Muuta lausuttavaa

KKV pitää myönteisenä, että tietojärjestelmän toimintaa ja sen luonnetta on arviomuistiossa tarkasteltu laajasti kilpailuneutraliteetin näkökulmasta.

Kilpailulain 4 a luku ei koske tilanteita, joissa julkisyhteisö toimii julkisen vallan käyttäjänä tai viranomaisen ominaisuudessa harjoittaen viranomaistoimintaa, vaan ainoastaan tilanteita, joissa julkinen sektori tai sen määräysvallassa oleva yksikkö harjoittaa taloudellista toimintaa tarjoamalla tavaroita tai palveluja. Mikäli tietojärjestelmän toimintaan ei liity viranomaistoiminnasta erotettavaa taloudellista toimintaa, ja jos tietojärjestelmän ylläpidosta ja käytöstä säädetään lailla, tietojärjestelmän toiminta ei todennäköisesti kuuluisi kilpailulain 4 a luvun soveltamisalan piiriin.