Lausunto asetusluonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista