Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamiseksi (HE 136/2022 vp) 

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 5.10.2022.

Diaarinumero KKV/1095/03.02/2022

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamiseksi (HE 136/2022 vp)

Sosiaalisen luototuksen tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista, ehkäistä pienituloisten ja vähävaraisten taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilöiden ja perheiden itsenäistä suoriutumista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kannattaa lämpimästi esitystä, jolla sosiaalisesta luototuksesta tulisi valtakunnallinen hyvinvointialueilla järjestettävä lakisääteinen tehtävä. Tällä hetkellä ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa sosiaalisen luototuksen saamisen suhteen, kun kaikkialla Suomessa ei ole luototusta tarjolla. Kohtuuhintaiselle ja kohtuuehtoiselle sosiaaliselle luototukselle sekä ihmisten taloudellisen selviytymisen tukemiselle on valtakunnallisesti kova tarve. Sosiaalinen luototus riittävästi resursoituna ja tehokkaasti järjestettynä voisi osaltaan tehokkaasti ehkäistä pienituloisten ja heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien syrjäytymistä ja ylivelkaantumista kalliista kulutus- ja pikaluotoista.

KKV on esittänyt aiemmin joitain luoton myöntämiseen ja ehtoihin liittyviä tarkennustarpeita esityksen luonnosvaiheessa 7.7.2022 antamassa lausumassaan. Nämä luoton myöntämisen edellytyksiin ja ehtoihin liittyneet KKV:n ongelmallisiksi kokemat asiat (luoton myöntämisen edellytysten liiallinen rajoittaminen, korvauksen periminen velalliselta luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta ja luoton takaisinmaksamisen vapaakuukausien määrälliset rajoitukset) on poistettu Eduskunnalle annetusta esityksestä. Näin ollen KKV ei näe tarvetta puuttua enempää esityksen yksityiskohtiin.