Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta

Diaarinumero KKV/427/03.02/2022

Sisäministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa
ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta.

Uudistuksen tavoitteet

Esityksen tavoitteena on poistaa aiemmin rahapelituotoilla rahoitettujen
toimintojen rahoituksen yhteys Veikkaus Oy:n tuottoihin. Toisena tavoitteena
on esityksen mukaan vahvistaa rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä
yksinoikeusjärjestelmässä. KKV:n näkemyksen mukaan ehdotetut lakimuutokset toteuttavat sellaisenaan ensimmäisen tavoitteen, mutta eivät varsinaisesti liity jälkimmäiseen.

Uudistuksen keskeiset vaikutukset

Esityksen lakimuutokset ovat rakenteellisia ja siten ensisijaisesti mahdollistavat vaikutusten syntymisen sen sijaan että itsessään niitä saisivat aikaan.
Rahapelipolitiikan optimoinnin esteenä on ollut kytkös Veikkaus Oy:n tuoton
ja edunsaajien rahoituksen välillä. Esitetyt uudistukset poistavat kytköksen ja
mahdollistavat kokonaisvaltaisemman ja laaja-alaisemman rahapelipoliittisen ohjauksen. Rahapelipoliittinen ohjelma (Valtioneuvoston julkaisuja
2022:40) sisältää jo siihen hyviä ja tarpeellisia elementtejä, kuten tavoitetason asettamisen ja toimeenpanon, arvioinnin ja seurannan syklin.
Toteutuksen onnistuminen edellyttää toimenpiteiden konkretisoimista ja
yksilökohtaisen peli- ja palaajadatan käytön. Veikkauksella on esityksen
53 §:n mukaan velvollisuus antaa vuosittain kertomus niistä toimenpiteistä,
joihin se on ryhtynyt pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja
vähentämiseksi. KKV pitää tärkeänä, että Veikkaukselta myös tällaisia toimia
edellytettäisiin.

KKV:llä ei ole asiassa muuta lausuttavaa.