Lausunto Energiaviraston määräysluonnoksesta sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä

Lausunto Energiavirastolle 4.12.2023

Diaarinumero KKV/1582/03.02/2023

Lausunto Energiaviraston määräysluonnoksesta sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä

Energiavirasto on varannut Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) tilaisuuden esittää näkemyksiä määräysluonnoksesta sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä. KKV lausuu seuraavaa:

Sähkömarkkinalain 1.6.2024 voimaan tulevan 105 c §:n 3 momentin mukaan: Jos laskutus koskee dynaamisen hinnan sähköntoimitussopimusta tai muuta sähköpörssin hintaan perustuvaa sähkönmyyntisopimusta, 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu erittely suorituksen hinnan muodostumisesta voidaan ilmoittaa enintään kuukauden pituisen jakson sähkönkulutuksella painotettuna keskihintana. Loppukäyttäjälle on tällöin järjestettävä mahdollisuus tarkistaa laskutetun sähköenergian hinnan oikeellisuus sähköntoimittajan verkkosivuilla olevan asiakasportaalin kautta.

KKV lausui Energiavirastolle 13.10.2023 laskuerittelymääräyksen muutostarpeista ja seikoista, jotka olisi syytä ottaa määräyksen valmistelussa huomioon (Energiaviraston dnro 3409/000002/2023). Lausunnossaan KKV kiinnitti huomiota sähkömarkkinalain 1.6.2024 voimaan tulevan 105 c §:n 3 momenttiin ja siihen, olisiko Energiaviraston laskuerittelymääräyksessä perusteltua jo ennakolta antaa täsmentäviä määräyksiä asiakasportaalissa annettavien tietojen sisällöstä tai esitystavasta, jotta uusi sääntely pantaisiin täytäntöön mahdollisimman tehokkaasti heti voimaantulostaan alkaen.

Nyt arvioitavan määräysluonnoksen 3 §:n mukaan: ”Jos laskutus koskee dynaamisen hinnan sähköntoimitussopimusta tai muuta sähköpörssin hintaan perustuvaa sähkönmyyntisopimusta on loppukäyttäjälle annettava sähköntoimittajan verkkosivuilla olevassa asiakasportaalissa erittely sopimuksen mukaisista eri ajanjaksoina voimassa olleista hinnoista ja niitä vastaavista loppukäyttäjän kulutusmääristä.”

KKV kannattaa edelleen sitä, että Energiaviraston määräyksellä tarkennetaan sähkömarkkinalain tulevan 105 c §:n 3 momentista seuraavia velvoitteita. KKV pyytää Energiavirastoa vielä arvioimaan, onko määräysluonnoksen 3 §:ssä esitettyä tarpeen edelleen täsmentää niiltä osin, millä ajallisella tarkkuudella voimassa olleet hinnat ja niitä vastaavat loppukäyttäjän kulutusmäärät on ilmoitettava asiakasportaalissa.