Lausunto Euroopan komissiolle alkoholijuomien vähittäismyyntimonopolin toiminnasta vuodelta 2021 laadittavasta raportista

Lausunto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) 31.8.2022

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) tietoja sellaisista Alko Oy:tä (Alko) koskevista KKV:n käsittelyssä vuonna 2021 olleista asioista, joihin KKV:n näkemyksen mukaan olisi tarpeen viitata Euroopan komissiolle annettavassa alkoholijuomien vähittäismyyntimonopolin toimintaa koskevassa raportissa.

KKV:n näkemyksen mukaan raportissa olisi tarpeen viitata KKV:n neuvontaasiaan (KKV/382/14.00.00/2021), joka koski Alkon keväällä 2021 suunnittelemia valikoimanhallintajärjestelmän ja ostohinnoittelusääntöjen muutoksia. Alkon suunnitelmana oli muuttaa hinnasto- ja valikoimajaksojen määrää kolmesta kahteen jaksoon vuodessa, minkä lisäksi Alko suunnitteli uuden elinkaariperusteisen hinnoittelumallin käyttöönottoa. Hinnasto- ja valikoimajaksojen pituuden muuttaminen tarkoitti Alkon mukaan käytännössä sitä, että Alkon tavarantoimittajat pystyivät tekemään muutoksia tuotteidensa ostohintoihin ja toimitusehtoihin neljän kuukauden sijasta kuuden kuukauden välein. Elinkaariperusteisessa hinnoittelumallissa Alko oli määritellyt sallituille hinnanmuutoksille prosenttirajat, joiden puitteissa Alkon tavarantoimittajat pystyivät tekemään muutoksia tuotteidensa ostohintoihin kyseisten tuotteiden ollessa Alkon valikoimassa elinkaaren alku-, keski- ja loppuvaiheessa. Alkon näkemyksen mukaan sallituille hinnanmuutoksille asetettu vaihteluväli jätti tavarantoimittajille riittävän mahdollisuuden reagoida esimerkiksi tuotteiden kustannusrakenteessa tapahtuviin muutoksiin. Alkon mukaan muutokset eivät vaikuttaneet tuotteiden ottamiseen Alkon valikoimaan.

Ensimmäisessä 25.3.2021 puhelimitse pidetyssä KKV:n ja Alkon välisessä neuvontatapaamisessa Alko avasi suunniteltujen muutosten taustoja. Alkon mukaan suunniteltujen muutosten taustalla olivat yhtiön liiketoimintaan, asiakaspalveluun ja toiminnan tehostamiseen liittyvät syyt. Alkon mukaan muutoksilla pyrittiin lisäksi vaikuttamaan tuolloin voimassa olleiden hinnoittelusääntöjen mahdollistamaan menettelyyn, jossa tavarantoimittajat pystyivät luomaan markkinoinnissaan hyödynnettäviä keinotekoisia alennuksia tuotteiden vähittäishintoihin laskemalla Alkolta perittäviä tuotteiden ostohintoja. Alkon näkemyksen mukaan tällaisten suurten hinnanmuutosten aikaansaamat keinotekoiset alennukset olivat alkoholilain (1102/2017) tarkoituksen vastaisia, ja ne vaaransivat Alkolle lain perusteella kuuluvien, alkoholin kulutuksen vähentämiseen ja kansanterveyden turvaamiseen liittyvien perustehtävien hoitamisen.

Toisessa 30.3.2021 puhelimitse pidetyssä neuvontatapaamisessa KKV antoi neuvonnan asiassa. KKV:n mukaan Alkon suunnitteleman hinnoittelusääntöjen uudistuksen kilpailuoikeudellisessa itsearviossa oli syytä kiinnittää huomiota tavarantoimittajien syrjimättömään kohteluun eli siihen, etteivät Alkon suunnittelemat hinnoittelusääntöjen muutokset asettaisi keskenään kilpailevia tavarantoimittajia keskenään epäedulliseen kilpailuasetelmaan ilman kilpailuoikeudellisesti hyväksyttävää syytä. Ottaen huomioon Alkon erityislainsäädäntöön perustuvan monopoliaseman ja sen perusteet, suunnitellut muutokset vaikuttivat KKV:n alustavan arvion mukaan objektiivisesti perustelluilta, eikä KKV nähnyt asiassa tuolloin käytettävissä olleiden tietojen perusteella tarvetta jatkoselvityksille kilpailulain 5 tai 7 §:n osalta. Tämän jälkeen asian käsittely päätettiin KKV:ssa, ja Alko toimitti 8.4.2021 KKV:lle tiedoksi linkin Alkon nettisivuilla olleeseen tavarantoimittajien kuulemista koskevaan tiedotteeseen.