Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä (HE 116/2021 vp)

Lausunto talousvaliokunnalle 16.9.2021

Diaarinumero KKV/1030/03.02/2021

Datahubin käyttöönottovaiheessa on tärkeää, että kuluttajien ja muiden sähkönkäyttäjien sähköntoimitukset voidaan turvata myös silloin, jos jokin sähkönmyyjä tai verkonhaltija ei täyttäisi rekisteröintivalmiutta määräaikaan mennessä. Hallituksen esitykseen sisältyy tällaisen tilanteen varalta erilaisia menettelytapoja, joiden tarkoituksena on turvata keskeytymätön sähköntoimitus sähköyhtiöiden asiakkaille. KKV pitää tärkeänä, että mahdollisiin ongelmatilanteisiin varaudutaan riittävästi ja että kuluttajat saavat selkeät toimintaohjeet, jos esimerkiksi jonkin sähkönmyyjän toimitukset keskeytyvät ja kuluttaja joutuu hankkimaan uuden myyjän.

Yleisenä kilpailuoikeudellisena vaatimuksena kiinnitämme huomiota siihen, että sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon datahub-palveluiden kehittämisessä on periaatteessa otettava huomioon, että kilpailulainsäädäntö kieltää etenkin sellaisen kilpailijoiden välisen tiedonvaihdon, joka on omiaan poistamaan epävarmuuden kilpailevien yritysten markkinakäyttäytymisestä.