Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 238/2021 vp)

Lausunto talousvaliokunnalle 24.3.2022

Diaarinumero KKV/140/03.02/2022

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa, että hallituksen esityksessä esitetyt lakimuutokset pohjautuvat suurelta osin uudelleenjärjestelyä ja maksukyvyttömyyttä koskevan EU:n direktiivin täytäntöönpanoon. Viraston näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä ehdotettuja lainsäädäntömuutoksia voidaan yleisesti ottaen pitää kannatettavina, sillä onnistuneiden yrityssaneerausten avulla yhä useampi yritys voi välttää konkurssin, millä voi olla myönteisiä vaikutuksia markkinoihin sitä kautta, että yhä useampi yritys jää toimimaan markkinoille. Toisaalta liian avokätinen yrityksille suunnattu velkojen anteeksianto yrityssaneerauksen yhteydessä voisi myös merkitä asiansa huonosti hoitaneiden yritysten aiheetonta palkitsemista sellaisiin samoilla markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden, jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin. Tärkeää on, että yrityssaneeraukseen pääsevät vain sellaiset talousongelmissa olevat yritykset, joilla on edellytyksiä toimia kannattavasti ja menestyksekkäästi tulevaisuudessa.

Yksityishenkilön velkajärjestelylakiin (VJL) esitettäviä muutoksia voidaan pitää tärkeinä ja tarpeellisina. Yhteiskunnassa on yleisesti ja laajasti asetettu tavoitteita ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi, velkaongelmien vähentämiseksi sekä nuorten syrjäytymisen torjumiseksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa, että esityksessä VJL:iin ehdotetuilla muutoksilla edistetään näitä tavoitteita nopeuttamalla ex-yrittäjien ja työttömien velkajärjestelyyn pääsyä sekä edesauttamalla velallisten selviytymistä maksuohjelmasta mm. korottamalla velalliselle velkajärjestelyssä varattavia elinkustannusnormeja 12 prosentilla.