Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 11/2024 vp)

Lausunto talousvaliokunnalle 18.3.2024

Diaarinumero KKV/303/03.03/2024

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 11/2024 vp)

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (”KKV”) annetun lain muuttamisesta. KKV on antanut hallituksen esityksen luonnoksesta lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle 13.9.2023. [1] Tässä lausunnossa esille nostetut seikat vastaavat tiivistetysti KKV:n aiemmin antaman lausunnon sisältöä.

KKV katsoo, että hallituksen esityksen mukaisen kansallisen täydentävän sääntelyn antaminen on tarpeen, jotta KKV:n toimivaltuudet avustaa Euroopan komissiota digimarkkinasäädöksen täytäntöönpanoon liittyvissä tehtävissä ovat riittävän selkeät ja tarkkarajaiset. KKV:lle esitetty rooli kansallisena yhteysviranomaisena toimimisesta on perusteltu ottaen huomioon digimarkkinasäädöksen ja KKV:n vastuulla entuudestaan olevien tehtävien sisällön.

KKV kiinnitti aiemmassa lausunnossaan huomiota siihen, että digimarkkinasäädökseen liittyvät tehtävät tulevat sitomaan jonkin verran sen olemassa olevia valvontaresursseja. Hallituksen esityksessä on arvioitu digimarkkinasäädöksen täytäntöönpanon avustamisesta KKV:lle aiheutuvia vaikutuksia oikeasuuntaisesti, vaikka vaikutusten täsmällinen arviointi etukäteen on hankalaa.

Aiemmassa lausunnossaan KKV esitti myös, että uuden lain 7 d §:n 3 momenttiin sisältyvä kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen käyttörajoitus tulisi poistaa. KKV katsoi, että kyseinen kohta rajoitti KKV:n toimivaltuuksia enemmän kuin mitä oli välttämätöntä ja saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa kilpailusääntöjen tehokas täytäntöönpano estyisi. Hallituksen esityksen perusteluihin on nyt lisätty täsmennys, joka lieventää KKV:n esille nostamaa huolta.

[1] KKV:n lausunto asiassa VN/16274/2022, 13.9.2023, KKV/1041/03.02/2023.