Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta (HE 221/2020 vp)

Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 17.11.2020

Diaarinumero KKV/1452/03.03/2020

Hallituksen esityksessä HE 221/2020 vp ehdotetun lain tavoitteena on mahdollistaa julkisen tuen myöntäminen nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen alueilla, joille niitä ei markkinaehtoisesti rakenneta. Esitetyllä tuella olisi tavoitteena saada nopeiden kiinteiden laajakaistayhteyksien piiriin noin 10 000 uutta kotitaloutta. Esityksen mukaan Suomen tavoitteena on digitaalisen infrastruktuurin kehitys vähintään Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden mukaisesti. Esityksessä myös todetaan, että nopeiden ja toimintavarmojen yhteyksien puuttuminen lisää digitaalista epäyhdenvertaisuutta eri alueiden välillä, koska nopeita yhteyksiä vailla olevat alueet eivät pääse osaksi kehittyviä teknologioita ja niiden mahdollistamia palveluita kuten verkko-opiskelua, etätyöskentelyä tai älykaupunkikehitystä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa, että ehdotetun lain tavoitetta voidaan pitää kannatettavana sen vuoksi, että nopeiden ja toimintavarmojen laajakaistayhteyksien kautta saatavat palvelut muodostuvat tulevaisuudessa välttämättömiksi yhä useammalle kuluttajalle ja enenevässä määrin myös yrityksille. Laajakaistayhteyksillä on todennäköisesti myös sellaisia positiivisia verkostovaikutuksia, joita laajakaistarakentamisen markkinat eivät välttämättä ota huomioon. Kuluttajien saamat hyödyt laajakaistayhteyksien kautta saatavista palveluista ovat mitä ilmeisimmin sitä suuremmat, mitä useammat kuluttajat ovat kyseisten palveluiden saavutettavissa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto myös toteaa, että nopeita laajakaistayhteyksiä tulee hallituksen ohjelman mukaisesti ensisijaisesti rakentaa markkinaehtoisesti ja vasta toissijaisesti julkisen rahoituksen avulla. Virasto pitää näin ollen tärkeänä, että kaupallisesti tarjolla olevat kiinteät laajakaistayhteydet sekä suunnitelmat sellaisten rakentamiseksi kartoitetaan huolella julkisen tuen piiriin soveltuvien alueiden määrittämisen yhteydessä. Julkista rahoitusta ei ole tule suunnata sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen, jotka ovat nyt tai lähitulevaisuudessa markkinaehtoisesti saatavilla.