Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (HE 201/2020 vp )

Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 5.11.2020

Diaarinumero KKV/1406/03.02/2020

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021. Romutuspalkkio myönnettäisiin luonnolliselle henkilölle vanhan romutettavan auton korvaamiseksi uudella autolla, sähköavusteisella polkupyörällä, joukkoliikenteen kausilipulla tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävällä yhdistämispalvelulla. Valtio maksaisi romutuspalkkiota hankittavan auton käyttövoimasta riippuen 1 000 – 2 000 euroa tai joukkoliikenteen kausilipun, joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun ja tietyt kriteerit täyttävän sähköavusteisen polkupyörän hankkimiseksi enintään 1 000 euroa. Tavalliset polkupyörät eivät kuuluisi romutuspalkkion piiriin. Esityksen tavoitteena on elvyttää taloutta covid-19-epidemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten vuoksi edistämällä uusien autojen myyntiä sekä liikennesektorin päästövähennyksiä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa, että vähentääkseen päästöjä romutettavan ajoneuvon käytön tulisi korvautua vähäpäästöisemmällä liikkumismuodolla. Hankintatueksi kääntyvällä romutuspalkkiolla voidaan nopeuttaa siirtymää vähempipäästöisyyteen. Tuen tehokas kohdistuminen edellyttäisi kuitenkin sitä, että romutettava ajoneuvo ja tuen kohde olisivat nimenomaan vaihtoehtoisia kulkemistapoja, eikä tuki kohdistuisi sellaisiin kohteisiin, joita laajassa mittakaavassa hankittaisiin myös ilman tukea. Ei myöskään ole syytä tukea tuotteita, joiden hintoja hankintatuki muuttaisi suhteessa kilpaileviin tuotteisiin, joita ei tueta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että romutettavan auton korvaaminen vähempipäästöisellä autolla täyttää selkeimmin vaihtoehtoisuuden kriteerin. Ihmiset, jotka kulkevat autolla, todennäköisimmin hankkivat vanhan auton tilalle toisen auton. Ilmastosyistä olisi perusteltua tukea sitä, että hankinta kohdistuisi vähempipäästöiseen autoon ja tapahtuisi luonnollista kiertonopeutta nopeammin.

Muiden esitettyjen tukien käyttökohteiden vaihtoehtoisuuden aste autolla kulkemiseen on sen sijaan epäselvempi. Teoriassa voisi ajatella, että alueilla, joissa on hyvät joukkoliikenneyhteydet, romutettavan auton käyttö saattaisi korvautua joukkoliikenteen käytöllä ilman, että autoa enää hankittaisiin lainkaan. Käytännössä kuitenkin joukkoliikenteen ja oman auton käytön hintaero ei yleensä liene ratkaiseva tekijä valintoihin näiden kahden kulkemistavan välillä, vaan ratkaisevaan asemaan noussee erityisesti joukkoliikenneyhteyksien laatu. Vanhojen autojen käyttäjät luopuvat autoilusta joukkoliikenteen hyväksi vain, jos joukkueliikenneyhteydet ovat riittävän hyvät. Vaikka joukkoliikennevaihtoehdon tarjoaminen ei ehkä johda suureen siirtymään yksityisautoilun ja joukkoliikenteen välillä, vaihtoehdon tarjoaminen ei kuitenkaan liene myöskään vahingollista, koska joukkoliikennetuki joillekin joukkoliikenteen käyttäjille ei nosta tämän matkustustavan hintaa, eikä tukea voi siirtää kenellekään toiselle. Vuotovaikutuksen piiriin jäisivät silloin vain ne, jotka siirtyisivät joka tapauksessa auton käytöstä joukkoliikenteen käyttäjiksi ilman tukea.

Sen sijaan sähköavusteisille polkupyörille tuen tarjoaminen voi johtaa paitsi tuen valumiseen tuotteisiin, joita muutenkin hankittaisiin, myös siihen, että tuki vääristää kilpailutilannetta markkinoilla. Ollakseen tehokas päästövähennyskeino sähköpolkupyörän pitäisi olla aito vaihtoehto vanhalle autolle. Näin lienee suhteellisen rajatulle joukolle. Onkin todennäköisempää, että sähköpolkupyörä ja tavallinen polkupyörä ovat vaihtoehtoina lähempänä toisiaan kuin sähköpolkupyörä ja vanha auto. Hankintatuki, jota voi saada sähköpolkupyörään, voi siirtyä jossakin määrin näiden pyörien hintoihin ja muuttaa sähköpolkupyörien ja tavallisten polkupyörien suhteellisia hintoja sähköpolkupyörien eduksi. Ilmastosyistä ei kuitenkaan ole syytä muuttaa hintoja tavalla, joka tukee lähinnä sähköpolkupyörien valmistajia suhteessa muiden polkupyörien valmistajiin. Sähköpolkupyörä myös eroaa yllä mainitusta joukkoliikennetuesta sillä perusteella, että se on myytävissä eteenpäin.