Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2021)

Lausunto talousvaliokunnalle 9.2.2022

Diaarinumero KKV/93/03.03/2022

Hallituksen esitys laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.

KKV kannattaa esitystä.

Esityksen tavoitteena on helpottaa matkanjärjestäjien tilannetta, joiden liiketoiminta on kärsinyt COVID-19-pandemian vuoksi annetuista matkustusrajoituksista.

Esityksessä ehdotetaan matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain (922/2017) väliaikaista muuttamista siten, että siinä tarkoitettu, matkanjärjestäjiltä vuosittain perittävä maksu jätetään perimättä vuoden 2021 osalta.

Maksun perimättä jättäminen koskee matkanjärjestäjiä, jotka ovat lain matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (921/2017) nojalla velvollisia asettamaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuuden matkustajien matkapalveluyhdistelmistä suorittamien etukäteismaksujen ja mahdollisen paluukuljetuskustannusten suojaksi sekä maksamaan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksun.

Maksujen perimättä jättäminen vuoden 2021 osalta on perusteltua ja kohtuullista hyvin pitkälti samoista syistä kuin aiemmin vuoden 2020 maksujen osalta. Matkailun tilanne oli lyhyen aikaa kohenemassa syksyllä 2021 mutta näkymät muuttuivat taas loppuvuoden osalta huomattavasti heikommiksi tartuntamäärien lähdettyä nopeaan kasvuun. Vuosi 2021 muodostui lopulta lentäen tehtyjen matkapakettien kokonaismyynnin osalta lähes kolmanneksen heikommaksi kuin ensimmäinen koronavuosi 2020.

Edelleen huomionarvoista maksun perimättä jättämisen kannalta on, ettei maksukyvyttömyyssuojamaksulla katettavaa valtion siirtomäärärahaa ole vieläkään jouduttu ottamaan käyttöön korvauksia matkanjärjestäjien konkurssitapauksista maksettaessa.