Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 238/2020 vp)

Lausunto talousvaliokunnalle 2.12.2020

Diaarinumero KKV/1517/03.03/2020

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Covid-19-tartuntautiepidemian hillitsemiseksi valtiovalta on asettanut kiinnipitovelvoitteita ravitsemisyrityksille, mistä on koitunut näille yrityksille merkittäviä taloudellisia tappioita. Uhkana on, että epidemian vuoksi ravintola-alan tuotantokapasiteettia tuhoutuu tavalla, josta koituu pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia markkinoiden toimintaan. Yrityksen tukemiselle on siis taloudellisia perusteluita.

Toisaalta yritystuet sinänsä aiheuttavat vaaran, että yritysten välinen kilpailu vääristyy tavalla, joka heikentää markkinoiden toimivuutta pitkällä aikavälillä. Riskiä aiheutuu siitä, että toisilla yrityksillä on syystä tai toisesta muita yrityksiä paremmat mahdollisuudet hyödyntää valtion tarjoamaa tukea ja ne saavat tästä syystä perusteetonta kilpailuetua.

Yritystuet saattavat heikentää sekä nuorten että pienten yritysten suhteellista kilpailuasemaa markkinoilla. Markkinoiden toiminnan näkökulmasta perusteetonta yritystuista koituvaa kilpailuetua voi syntyä esimerkiksi siitä, että pitkään markkinoilla toimineet yritykset saattavat tuntea paremmin saatavilla olevat tuki-instrumentit ja niihin liittyvät säädökset. Toisaalta tukien hakeminen ja hallinnointi voi vaatia sellaisia resursseja, joita pienillä yrityksillä ei ole käytettävissä. Kaiken kaikkiaan pienissä yrityksissä tukien hakemisesta koituvat kiinteät kustannukset voivat olla suhteessa myönnettävään tukeen niin suuret, että niiden nettohyöty pienimmille yrityksille saattaa jäädä vähämerkitykselliseksi.

Hallituksen esityksessä pyritään puuttumaan edellä kuvattuun ongelmaan. Tavoitteena on keventää mikro- ja pienikokoisille yrityksille koituvaa kustannusrasitetta, mikä aiheutuu yritystukien nykyisestä ns. toteumaperusteisesta tarkastelusta.

Esitetty lainmuutos tasoittaa kilpailuasetelmaa kaikkein pienimpien ja niitä suurempien yritysten välillä, mikä on KKV:n näkemyksen mukaan kilpailupolitiikan näkökulmasta katsottuna kannatettava tavoite.