Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 79/2023)

Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle 20.11.2023

Diaarinumero KKV/1529/03.03/2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 79/2023)

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 79/2023). Ehdotetuilla muutoksilla saatettaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2022/2380/EU) radiolaitedirektiivin muuttamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kannattaa radiolaitedirektiivin muutosten tavoitteita ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Jotta kuluttajat voivat tehdä aidosti informoituja päätöksiä, heidän tulee saada ostopäätökseen vaikuttavat olennaiset tiedot ennen sopimuksen tekemistä helposti havaittavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Hallituksen esityksessä talouden toimijoille asetetaan direktiivin mukaisesti tiedonantovelvoitteita radiolaitteiden latausominaisuuksiin ja yhteensopiviin latauslaitteisiin liittyvistä eritelmistä, ja siitä, toimitetaanko radiolaitteen mukana latauslaite. KKV pitää keskeisenä erityisesti sen varmistamista, että kuluttaja ymmärtää radiolaitteen ja latauslaitteen erillismyynnin yhteydessä, toimitetaanko radiolaitteen mukana latauslaite.

Radiolaitedirektiivissä talouden toimijoiden tiedonantovelvoitteet kytketään yksityiskohtaisesti määriteltyjen kuvamerkkien käyttöön. Hallituksen esityksessä kuvamerkkien käyttöä käsitellään muun muassa SVPL 253 §:n perustelujen yhteydessä seuraavasti: ” Lisäksi momentissa edellytettäisiin direktiivin mukaisesti, että merkintä esitettäisiin näkyvällä ja luettavissa olevalla tavalla ja etämyynnin yhteydessä lähellä hintamerkintää… Etämyynnin yhteydessä ei olisi riittävää, että merkintä on vain radiolaitteen pakkauksessa. Vaatimus merkinnästä lähellä hintamerkintää etämyynnin yhteydessä varmistaisi, että kuluttajat ja muut loppukäyttäjät saavat myös etämyynnin yhteydessä tarvittavat tiedot radiolaitteen latausominaisuuksista ja pystyvät siten tekemään informoidun ostopäätöksen.”

KKV:n näkemyksen mukaan merkin esittäminen ”näkyvällä ja luettavissa olevalla tavalla” tarkoittaa etämyynnin yhteydessä sitä, ettei merkki voi olla esimerkiksi linkin takana, vaan kuluttajalla tulisi olla mahdollisuus havaita merkki hintamerkinnän läheltä ilman, että sen näkyminen edellyttää kuluttajalta minkäänlaisin aktiivisia toimenpiteitä.

Kuluttaja-asiamies on yleisesti etämyynnin tiedonantovelvoitteita valvoessaan havainnut, että lain edellyttämiä tietoja saatetaan antaa verkkokaupoissa esimerkiksi linkkien takana tai siten, että kuluttajan tulee vierittää verkkosivun näkymää alaspäin tietyn tiedon saadakseen.