Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 23.1.2023.

Diaarinumero KKV/71/03.03/2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Esityksen tavoitteena on tehdä vuonna 2019 annetun Euroopan unionin sähkömarkkinadirektiivin edellyttämät muutokset sähkömarkkinoita koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Toisena keskeisenä tavoitteena on toimeenpanna toimia älykkäästä sähköjärjestelmästä, joka täydentäisi asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistäisi sähkön toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ei näe erityistä huomautettavaa ehdotuksissa, jotka koskevat ehdotuksia itsenäisen aggregaattorin toimintaa koskevista velvoitteista. Esityksessä todetaan, että oikein toteutettuna itsenäisen aggregaattorin toiminnalla voidaan muun aggregoinnin tavoin edistää kilpailua sähkömarkkinoilla, tehostaa sähköjärjestelmän toimintaa ja parantaa toimitusvarmuutta, lisätä asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia kulutusjoustoon, antaa yrityksille mahdollisuuksia luoda uusia liiketoimintamalleja ja erikoistua esimerkiksi tietyn teknologian joustojen tarjoamiseen. Näitä voidaan pitää myös kuluttajien ja muiden sähkönkäyttäjien kannalta positiivisina tavoitteina siltä osin kuin ne voivat laskea palveluntarjoajan kustannuksia ja siten asiakkaiden sähkön hintaa.

Esityksessä ehdotetaan myös toimenpiteitä sähkön vähittäismarkkinoilla kuluttajiin kohdistuneiden epäasiallisten sopimus- ja markkinointikäytäntöjen ehkäisemiseksi. Ennakkolaskutuksen käyttö sähkön vähittäismyynnissä ehdotetaan rajattavaksi vain asiakaskohtaisten luottoriskien hallintatarkoituksiin. Sähköntoimitussopimusten vertailuvälineestä ehdotetaan säädettäväksi laissa ja vertailuväline annettaisiin Energiaviraston ylläpidettäväksi. Sääntely antaisi Energiavirastolle mahdollisuuden puuttua nykyistä tehokkaammin vertailusivuston kautta tapahtuvaan kuluttajiin ja muihin loppukäyttäjiin kohdistuvaan epäasialliseen sähkösopimusten markkinointiin. KKV pitää näitä ehdotuksia kannatettavina.