Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 11.11.2020

Diaarinumero KKV/1417/03.02/2020

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksen mukaan korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien matkojen matkakustannukset korvattaisiin sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta. Matkakustannukset korvattaisiin enintään sen mukaan, kuinka paljon matka olisi maksanut lähimpään sellaiseen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon toimintayksikköön, jossa vakuutettu voi saada terveydentilansa vaarantumatta tutkimusta ja hoitoa. Palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon tehtyjen matkojen matkakustannukset korvattaisiin enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta sellaiseen lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa vakuutettu voi saada terveydentilansa vaarantumatta sairausvakuutuslaissa tarkoitettua tarpeellista tutkimusta ja hoitoa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuksesta korvattavan taksinkäytön enimmäishintaa ja korvausperustetta koskevien määräaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2024 loppuun.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla ei ole lausuttavaa niiden ehdotusten osalta, jotka koskevat korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien matkojen matkakustannusten korvaamista sekä palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon tehtyjen matkojen matkakustannusten korvaamista. Viraston käsityksen mukaan kyseisillä ehdotuksilla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia eikä niillä myöskään arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta maksettaviin matkakorvausmenoihin. Sairausvakuutuksesta korvattavan taksinkäytön enimmäishintaa ja korvausperustetta koskevien määräaikaisten säännösten voimassaolon jatkamiseen liittyen virasto toteaa, että enimmäishintasääntelyä tulisi noudattaa ainoastaan sellaisessa tilanteessa, jossa jokin Kansaneläkelaitoksen kilpailuttamista sopimuksista päättyisi yllättäen kesken sopimuskauden.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa, että hallituksen esityksessä viitataan KPMG:n arvioraporttiin, jossa todetaan Kelan taksipalveluiden hankintojen kilpailutusten olleen onnistuneita. Virasto korostaa, ettei arvioraportti ole kuitenkaan kattanut kilpailutusten laajempia vaikutuksia markkinoiden toimivuuteen. Arvioraportissa viitataan lyhyesti eräisiin kilpailuvaikutuksiin ja todetaan, että Kelan tulisi arvioida kilpailutuksen vaikutuksia kriittisesti. Virasto on viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana saanut erittäin runsaasti yhteydenottoja markkinoiden kilpailua koskevista seikoista, joiden voidaan katsoa liittyvän myös Kelan valitsemaan kilpailutusmalliin ja sen seurauksiin. Näistä syistä virasto on katsonut taksimarkkinoiden kannalta tärkeäksi, että asiaan liittyvät viranomaiset mahdollisimman pian yhteistyössä selvittäisivät erilaisia kilpailutusmalleja, huomioiden myös niiden laajemmat vaikutukset markkinoiden toimivuuteen.