Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 198/2021 vp)

Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 15.11.2021

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 198/2921 VP). KKV arvioi esitystä kilpailun ja kilpailuneutraliteetin toteutumisen näkökulmasta.

KKV pitää hyvänä, että hallituksen esityksessä on kiinnitetty huomiota kilpailuneutraliteetti- ja valtiontukisääntelyn Työkanava Oy:n toiminnalle asettamiin reunaehtoihin, kuten markkinaehtoisen hinnoittelun huomioimiseen ja ylikompensaation välttämiseen. KKV kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että yhtiön käytönnön toiminta ratkaisee sen, syntyykö kilpailua vääristäviä vaikutuksia.

KKV pitää tärkeänä, että Työkanava Oy:n toiminta rajautuu kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa oleviin osatyökykyisiin ja että Työkanava Oy:lle osoitettavien osatyökykyisten henkilöiden joukko on siten riittävästi rajattu, ettei Työkanava Oy:lle jää liikaa liikkumavaraa valita työtehtäviin otettavia henkilöitä. KKV:lla ei ole huomautettavaa hallituksen esityksestä.