Lausunto hallituksen esityksestä laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto talousvaliokunnalle 7.9.2021

Diaarinumero KKV/951/03.02/2021

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.

KKV kannattaa esitystä ja lausuu asiassa seuraavaa.

Esityksen tavoitteena on helpottaa matkanjärjestäjien tilannetta, joiden liiketoiminta on kärsinyt COVID-19-pandemian vuoksi annetuista matkustusrajoituksista.

Esityksessä ehdotetaan matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain (922/2017) väliaikaista muuttamista siten, että siinä tarkoitettu, matkanjärjestäjiltä vuosittain perittävä maksu jätetään perimättä vuoden 2020 osalta.

Maksun perimättä jättäminen koskee matkanjärjestäjiä, jotka ovat lain matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (921/2017) nojalla velvollisia asettamaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuuden matkustajien matkapalveluyhdistelmistä suorittamien etukäteismaksujen ja mahdollisen paluukuljetuskustannusten suojaksi sekä maksamaan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksun.

KKV katsoo, että maksujen perimättä jättäminen on perusteltua ja kohtuullista tilanteessa, jossa matkanjärjestäjät eivät edelleenkään 18 kuukauden kulutta pandemian puhkeamisesta ole erilaisten matkustamista koskevien rajoitusten ja suositusten vuoksi voineet käynnistää liiketoimintaansa kestävällä tavalla.

Ensimmäistä kertaa vuonna 2020 maksettavaksi tarkoitetun maksukyvyttömyyssuojamaksun ajoittuminen ajankohtaan, jolloin pandemian vaikutukset ovat syöneet matkailualan yrittäjien kassavarat, tekee siitä vielä raskaamman, kun huomioidaan maksunperusteena käytetty, matkailualalla hyvin sujuneen vuoden 2019 korkeampi matkapalveluyhdistelmäliikevaihto.

Lisäksi huomionarvoista maksun perimättä jättämisen kannalta on, että maksukyvyttömyyssuojamaksulla katettavaa valtion siirtomäärärahaa ei ole vielä jouduttu ottamaan käyttöön korvauksia matkanjärjestäjien konkurssitapauksista maksettaessa.