Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi