Lausunto hallituksen esityksestä Maailman postiliiton (UPU) yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta