Lausunto hallituksen esityksestä sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta (HE 10/2022 vp)

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 7.2.2022

Diaarinumero KKV/209/03.02/2022

Tukipalvelujen ostoa ja myyntiä koskeva siirtymäaika

Esityksessä ehdotetaan kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointialueille tuottamien tukipalvelujen yhtiöittämiselle yhden vuoden siirtymäaikaa, jos kunta tai kuntayhtymä on tuottanut kyseisiä palveluja sosiaali- ja terveydenhuoltoon tai pelastustoimeen ennen vuotta 2023. Hyvinvointialue voisi myös siirtymäaikana ostaa palveluja kunnilta. Lisäksi hyvinvointialue voisi siirtymäaikana yhtiöittämättä jatkaa sellaista kuntaan tai kuntayhtymään kohdistuvaa tukipalvelumyyntiä, jota sote-uudistuksen piirissä olevat kuntayhtymät ovat harjoittaneet.

Esityksen mukaan kuntien myydessä tukipalveluja hyvinvointialueille niiden tulee kuntalain (410/2015) 15 luvun perusteella pääsääntöisesti yhtiöittää toimintansa, koska kunnan katsotaan toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla. Esityksen mukaan myös hyvinvointialueiden on yhtiöitettävä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa toiminta hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 131 §:n mukaisesti. Vuoden siirtymäajan tarkoituksena on esityksen mukaan mahdollistaa toiminnan uudelleenjärjestelyt kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä antaa riittävä siirtymäaika käydä alueellisia neuvotteluja toiminnan yhtiöittämisestä.

KKV katsoo, että yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa yhden vuoden siirtymäaikaa voidaan pitää sote-uudistuksen tarpeiden kannalta perusteltuna. Kuten esityksestäkin käy ilmi, silloin kun toimintaa harjoitetaan kuntalain 127 §:n 1 momentin 2 kohdan tai hyvinvointialueesta annetun lain 132 §:n 2 momentin mukaisesti lain perusteella omana toimintana, kyseinen toiminta on kuntalain 128 §:n tai hyvinvointialueesta annetun lain 133 §:n nojalla hinnoiteltava markkinaperusteisesti. Lisäksi kilpailulain 30 d §:n soveltuessa toiminnasta on pidettävä erillistä kirjanpitoa.