Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 5.1.2022

KKV/1283/03.02/2021

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen
esitysluonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
esittää lausuntonaan seuraavaa:

Ehdotuksen 40 § koskee koirien ja kissojen myynti-ilmoituksessa annettavia tietoja.
Tässä pykälässä olisi hyvä olla selventävänä viittaus myös kuluttajansuojalain
tiedonantovelvoitteisiin, samaan tapaan kuin 41 §:ssä koskien eläimen luovutuksen
yhteydessä annettavia tietoja. Kuluttajansuojalakia sovelletaan, kun kyse on
kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä kaupasta.

Tuomme myös esiin, että ehdotuksen ammattimaisen toiminnan määritelmä
poikkeaa kuluttajansuojalain elinkeinonharjoittajan määritelmästä ja miten sitä on
tulkittu eläinkaupoissa. Esimerkiksi kuluttajariitalautakunta on katsonut
kasvatustoiminnan ammattimaiseksi, jos kasvattaja on kasvattanut myyntiin kolmen
kaupantekovuotta edeltävän vuoden ajan vuosittain vähintään yhden pentueen tai
hän on kasvattanut kaupantekovuoden tai sitä edeltävän vuoden aikana kaksi tai
useampia pentueita.

Hyvinvointimerkin käyttöönottamisesta kuluttaja-asiamies toteaa, että sen on oltava
luotettava. Hyvinvointimerkin myöntämisen on perustuttava asianmukaisiin ja
kattaviin kriteereihin. Lisäksi hyvinvointimerkin valvonnasta ja seurannasta on
huolehdittava.