Lausunto huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiolähetyspalvelujen markkinoilla (105/960/2018)

Lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle 23.9.2022.

Diaarinumero KKV/914/03.02/2022.

Lausunto huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiolähetyspalvelujen markkinoilla (105/960/2018)

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt lausuntoa televisio- ja radiolähetyspalveluiden huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta ja sitoumuspäätösluonnoksesta.

Liikenne- ja viestintävirasto katsoo edelleen, että Digita Oy:llä (”Digita”) on huomattavan markkinavoiman asema (HMV) valtakunnallisilla antennikapasiteettiin pääsyn, televisiolähetyspalveluiden ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla. Digita on pyrkinyt ratkaisemaan markkinoilla vallitsevia kilpailuongelmia hakemillaan vapaaehtoisilla sitoumuksilla. Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa sitoumuspäätösluonnoksessa Digitan hakemat sitoumukset kokonaisuudessaan. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto asettaa Digitalle sitoumuspäätöksen kanssa annettavassa HMV-päätösluonnoksessa tarkemmin kuvatulla tavalla lisävelvoitteen, jonka se katsoo edellä mainittujen sitoumusten lisäksi tarpeelliseksi kilpailun edistämiseksi ja kilpailun esteiden poistamiseksi relevanteilla markkinoilla.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) näkemyksen mukaan Liikenne- ja viestintäviraston sitoumus- ja huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksissa liitteineen ei ole esitettyjen tietojen perusteella huomautettavaa. KKV katsoo, että yleisellä tasolla Digitan päälähetysasemien muodostama infrastruktuuri voidaan rinnastaa sellaiseen luonnolliseen monopoliin, jonka osalta ennakkosääntely on tyypillisesti jälkikäteistä kilpailuvalvontaa tehokkaampi keino poistaa kilpailun esteitä ja edistää kilpailua markkinoilla.

KKV:n näkemyksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto on määritellyt merkitykselliset markkinat ja katsonut ennakkosääntelyn kriteerien täyttyvän antennikapasiteettiin pääsyn sekä televisio- ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla perustellusti. KKV pitää mahdollisena, että pitkällä aikavälillä kuluttajien näkökulmasta vaihtoehtoiset televisio- ja radiolähetyspalveluiden vastaanottotavat saattavat ainakin osittain korvata maanpäällisen televisio- ja radioverkkojen kautta lähetettäviä lähetyksiä. KKV pitää tärkeänä, että markkina-analyysejä tehdään riittävän säännöllisin väliajoin, jotta mahdolliset muutokset voidaan ottaa sääntelyssä oikea-aikaisesti huomioon. KKV:n näkemyksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto on tunnistanut ja analysoinut markkinoiden kehitykseen ja vaihtoehtoisten vastaanottotapojen korvattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja ottanut ne nyt lausuttavina olevissa päätösluonnoksissaan asianmukaisesti huomioon.

KKV kiinnittää huomiota edelleen siihen, että Digitan esittämät sitoumukset DVB-T2-lähetyspalveluiden osalta saattavat rajoittaa Digitan asiakkaiden mahdollisuuksia valita erilaisia peittoalueen ja lähetyksen laatutason yhdistelmiä. Sitoumuksissa tarjotut vaihtoehdot saattavat ohjata tv-toimijoiden valintaa niille epätarkoituksenmukaisiin peittoalueen ja laatutason yhdistelmiin sekä näin ollen rajoittaa markkinatoimijoiden vaihtoehtoisia kilpailustrategioita. Näiltä osin KKV pitää tärkeänä, etteivät Digitan antamat sitoumukset kohtele televisiotoimijoita eriarvoisesti siten, että näiden välinen kilpailu vääristyy tarpeettomasti.

Edellisten lausuntojen ja niiden johdosta käytyjen neuvottelujen tuloksena Digita on lisännyt erilaisten peittoalueen ja laatutason yhdistelmien määrää sekä laskenut pienempien peittoalueiden hintaa. KKV yhtyy Liikenne- ja viestintäviraston päätöksissä tarkemmin perusteltuun näkemykseen, jonka mukaan kokonaisuutena arvioiden tarkasteltavat sitoumukset ovat luonteeltaan kilpailua edistäviä ja kilpailun rajoitteita poistavia.