Lausunto huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiolähetyspalvelujen markkinoilla (105/960/2018)

Lausunto Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille 4.3.2022

Diaarinumero  KKV/90/03.02/2022

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt lausuntoa televisio- ja radiolähetys palveluiden huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta ja sitoumuspäätösluonnoksesta.

Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, että Digita Oy:llä (”Digita”) on huomattavan markkinavoiman (HMV) asema valtakunnallisilla antennikapasiteettiin pääsyn, televisiolähetyspalveluiden ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla. Digita on pyrkinyt ratkaisemaan markkinoilla vallitsevia kilpailuongelmia hakemillaan vapaaehtoisilla sitoumuksilla. Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa sitoumuspäätösluonnoksessa Digitan hakemat sitoumukset kokonaisuudessaan. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto asettaa Digitalle sitoumuspäätöksen kanssa annettavassa HMV-päätösluonnoksessa tarkemmin kuvatulla tavalla lisävelvoitteet, jotka se katsoo edellä mainittujen sitoumusten lisäksi tarpeelliseksi kilpailun edistämiseksi ja kilpailun esteiden poistamiseksi markkinoilla.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) näkemyksen mukaan Liikenne- ja viestintäviraston sitoumus- ja huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksissa ei ole esitettyjen tietojen perusteella huomautettavaa. Kilpailu- ja kuluttajanäkökohdat on esitettyjen tietojen perusteella otettu riittävästi ja asianmukaisesti huomioon päätösluonnoksissa ja markkina-analyysissä. KKV:n näkemyksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto on perustellusti katsonut ennakkosääntelyn kriteerien täyttyvän antennikapasiteettiin pääsyn sekä televisio- ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla. KKV katsoo lisäksi yleisellä tasolla, että Digitan päälähetysasemien muodostama infrastruktuuri voidaan rinnastaa sellaiseen luonnolliseen monopoliin, jonka osalta ennakkosääntely on tyypillisesti jälkikäteistä kilpailuvalvontaa tehokkaampi keino poistaa kilpailun esteitä ja edistää kilpailua markkinoilla.

KKV kiinnittää huomiota siihen, että Digitan esittämät sitoumukset DVB-T2-lähetyspalveluiden osalta saattavat rajoittaa Digitan asiakkaiden mahdollisuuksia valita erilaisia peittoalueen ja lähetyksen laatutason yhdistelmiä. KKV pitää tärkeänä, etteivät Digitan sitoumukset tältä osin kohtele televisiotoimijoita eriarvoisesti siten, että televisiotoimijoiden välinen kilpailu vääristyy tarpeettomasti. KKV yhtyy kuitenkin Liikenne- ja viestintäviraston päätöksissä tarkemmin perusteltuun näkemykseen, jonka mukaan kokonaisuutena arvioiden tarkasteltavat sitoumukset ovat luonteeltaan kilpailua edistäviä ja kilpailun rajoitteita poistavia.

Lopuksi KKV toteaa, että päätöksissä esitetyt sitoumukset ja velvoitteet tuovat kokonaisuutena selkeyttä ja vakautta markkinoille ja ovat siten myönteisiä.