Lausunto kaupan toimialan tulevaisuusselonteosta (VN/5468/2020-TEM-105)