Lausunto kompromissiehdotuksesta rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan sääntelyn muuttamisesta

Lausunto oikeusministeriölle 7.10.2022.

Diaarinumero KKV/1131/03.02/2022

Lausunto kompromissiehdotuksesta rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan sääntelyn muuttamisesta

KKV kiinnittää huomiota erityisesti säännökseen oikeudenmukaisuudesta verkossa, joka on poistettu kompromissiehdotuksesta. KKV:n näkemyksen mukaan nk. dark patterns -menettelyt kieltävä artikla olisi omiaan täydentämään esimerkiksi tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittaja muodollisesti täyttää säännösten vaatimukset, mutta valinta-arkkitehtuurillaan kuitenkin estää tai vaikeuttaa kuluttajan itsenäistä päätöksentekoa.

Muilta osin KKV viittaa 27.6.2022 U-kirjelmäluonnoksesta annettuihin kommentteihin pitäen erityisen tärkeänä kansallisen sääntelyn epäjohdonmukaistumisen ja/tai kuluttajansuojan tason laskemisen välttämistä.