Lausunto laskuerittelymääräyksen muutostarpeista ja valmistelussa huomioitavista seikoista

Lausunto Energiavirastolle 13.10.2023

Diaarinumero KKV/1365/03.02/2023

Lausunto laskuerittelymääräyksen muutostarpeista ja valmistelussa huomioitavista seikoista

Energiavirasto on varannut Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) tilaisuuden esittää näkemyksiä uuden nk. laskuerittelymääräyksen muutostarpeista ja seikoista, jotka olisi syytä ottaa määräyksen valmistelussa huomioon. KKV kiinnittää määräyksen valmistelussa huomiota seuraaviin seikkoihin:

KKV:lle on saapunut v. 2022 kesän ja syksyn jälkeen lukuisia kuluttajayhteydenottoja pörssisähkösopimusten laskutuksesta. Erityisesti kuluttajat ovat olleet tyytymättömiä sähkönmyyjien yleiseen käytäntöön, jossa sähkölaskulla on kulutusmaksujen osalta eritelty hintatietona laskutusjakson sähköpörssin keskihinta, sillä pelkän keskihinnan perusteella kuluttaja ei pysty tarkistamaan laskutuksensa oikeellisuutta. Kasvavien yhteydenottomäärien taustalla on ollut muun ohella se, että pörssisähkösopimukset ovat yleistyneet kuluttajien keskuudessa. KKV pitää tätä taustaa vasten kuluttajien kannalta tärkeänä 1.6.2024 voimaan astuvaa sähkömarkkinalain 105 c §:n 3 momentin säännöstä, jonka mukaan pörssisähkösopimuksissa laskuerittelyn hintatietona voidaan jatkossakin ilmoittaa kuukauden painotettu keskihinta, mutta käyttäjälle on tällöin kuitenkin järjestettävä mahdollisuus tarkistaa laskutuksensa oikeellisuus sähköntoimittajan verkkosivujen asiakasportaalin kautta.

KKV toteaa, että laskutuksen tarkistusmahdollisuus asiakasportaalissa on tärkeä parannus kuluttajan asemaan pörssisähkösopimuksen osapuolena. Uudistus on lisäksi laajemminkin omiaan lisäämään kuluttajien luottamusta pörssisähköön aidosti varteenotettavana vaihtoehtona muihin sähkösopimustyyppeihin verrattuna. Näistä syistä KKV kiinnittää Energiaviraston huomiota siihen, olisiko uudessa laskuerittelymääräyksessä perusteltua jo ennakolta antaa täsmentäviä määräyksiä esimerkiksi asiakasportaalissa annettavien tietojen sisällöstä tai esitystavasta, jotta uusi sääntely pantaisiin täytäntöön mahdollisimman tehokkaasti heti voimaantulostaan alkaen.

Toiseksi KKV kiinnittää huomiota sähkönmyyntimarkkinoilla lisääntyneisiin sopimustyyppeihin, joissa on piirteitä sekä kiinteähintaisista että pörssisähköön perustuvista sopimuksista. Vaikka on sinänsä hyvä, että markkinoilla on kuluttajille tarjolla erilaisia sähkösopimustyyppejä, esimerkiksi ns. kulutusvaikutuselementti vaikeuttaa paitsi eri sähkösopimusten keskinäistä vertailua sopimusta tehtäessä, myös laskun oikeellisuuden tarkistamista sopimuskauden aikana. Näin ollen KKV pyytää Energiavirastoa arvioimaan laskuerittelymääräystä uudistettaessa, olisiko määräyksessä tarpeen antaa erillistä ohjausta kulutusvaikutukseen ja vastaaviin elementteihin perustuvien maksujen erittelystä, jotta kuluttajien oikeus tarkistaa laskutuksensa oikeellisuus koskee tosiasiallisesti myös näitä uudentyyppisiä sähkösopimuselementtejä.