Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista (VN/24279/2021)

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 11.11.2021

Diaarinumero KKV/1314/03.02/2021

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista. Valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla annettavassa asetuksessa säädetään Ilmatieteen laitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista, liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista sekä muista Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista perittävistä maksuista. KKV toteaa lausuntonaan seuraavan.

KKV valvoo toimivaltansa mukaisesti kilpailulain (948/2011) noudattamista. Julkisyhteisöjen ja niiden määräysvallassa olevien yksikköjen yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa samoilla markkinoilla tarjoamien tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu voi siten tulla viraston arvioitavaksi sen valvontatoiminnassa. KKV kiinnittää huomiota siihen, että yhtäältä maksuperustelain ja sen perusteella annettujen asetusten mukainen ja toisaalta kilpailulain mukainen lopputulos ei välttämättä yksittäistapauksissa ole hinnoittelun osalta kaikilta osin yhtenevä. Maksuperustelain nojalla tehty arvio siitä, mitkä suoritteet ovat maksullista toimintaa, ja mitkä suoritteet on hinnoiteltava liiketaloudellisin perustein, ei välttämättä vastaa kilpailulain 30 a §:ään perustuvaa arviota, jossa toiminnan luonne määrittyy EU:n oikeuskäytännön mukaisesti. Kilpailulain 30 a §:ssä tarkoitettu yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa samoilla markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta on hinnoiteltava markkinaperusteisesti ja eriytettävä kirjanpidossa muusta toiminnasta kilpailulain 30 d §:n mukaisesti.

Näin ollen on syytä huomata, että yksittäistapauksessa on mahdollista, että maksuperustelain mukainen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien suoritteiden määrittely ei välttämättä vastaa kilpailulain 30 a §:ssä edellytettyä. Näin ollen on yksittäistapauksessa mahdollista, että myös muut kuin Ilmatieteen laitoksen maksullisia suoritteita koskevan asetuksen nojalla liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet tulee hinnoitella markkinaperusteisesti.