Lausunto lomituslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen lakimuutosehdotuksista (VN/8515/2019)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 13.7.2022.

Diaarinumero KKV/753/03.02/2022.

Lomituslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen lakimuutosehdotukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka sisältää lomituslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen lakimuutosehdotukset.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia (1231/1996), turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia (1264/2009), poronhoitajien sijaisavusta annettua lakia (1238/2014) sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 13 §:ää. KKV toteaa lausuntonaan seuraavan.

Kuntien tarjoamissa lomituspalveluissa on katsottava olevan ainakin osin kyse kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta toiminnasta, sillä esimerkiksi niin sanotun täysin maksullisen lomittaja-avun tarjoaminen on paikallisyksiköille vapaaehtoista. Esityksen mukaan palvelusta perittävässä maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 28 §:n 2 momentissa säädetyssä maksussa ei ole tarkoitus olla mukana lainkaan valtiontukea maatalousyrittäjälle. KKV valvoo toimivaltansa mukaisesti kilpailulain (948/2011) noudattamista.

Julkisyhteisöjen ja niiden määräysvallassa olevien yksikköjen yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa samoilla markkinoilla harjoittaman toiminnan rakenne ja tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu voi siten tulla viraston arvioitavaksi sen valvontatoiminnassa. Kilpailulain 30 a §:ssä tarkoitettu yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa samoilla markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta on hinnoiteltava markkinaperusteisesti ja eriytettävä kirjanpidossa muusta toiminnasta kilpailulain 30 d §:n mukaisesti.

Esityksessä ehdotetaan, että voimassa olevan lomituspalvelulain 28 §:ssä tarkoitettujen maksujen taso tarkistettaisiin vastaamaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa ennakkoon arvioitua vuoden 2023 palkkakertoimen tasoa.

KKV toteaa, että jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitetun toiminnan osalta huomiota siihen, että toiminnasta saatavilla tuotoilla voidaan kattaa kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset sekä lisäksi kohtuullinen tuotto toimintaan sitoutuneille varoille.

KKV suhtautuu myönteisesti esityksessä ehdotettuihin toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään yksityisten lomituspalveluyritysten toimintaedellytysten parantamiseen.