Lausunto luonnoksesta Finanssivalvonnan suositukseksi asuntolainanhakijoiden lainojen ja pääomavastikkeiden enimmäishoitorasitteesta

Lausunto Finanssivalvonnalle 13.6.2022

Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Finanssivalvonnan suositukseksi asuntolainanhakijan lainojen ja pääomavastikkeiden enimmäishoitorasitteesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kiittää tästä mahdollisuudesta ja antaa seuraavan lausunnon.

Lainat, joiden korko ylittää kuusi prosenttia

Suosituksen mukaan asuntolainanhakijan hakeman asuntolainan ja jo olemassa olevien velkojen kuormitetut korot asetetaan vähintään kuuteen prosenttiin. Jos haettavaan lainaan sisältyy alle kuuden prosentin suuruinen korkokatto tai haettavana on kiinteäkorkoinen laina, noudatetaan tietyin edellytyksin suosituksen mukaisia poikkeussääntöjä.

Suosituksessa ei Kilpailu- ja kuluttajaviraston näkemyksen mukaan ole huomioitu sellaisia velkoja, joiden korko sopimusehtojen mukaan on yli kuusi prosenttia. Tällaisia velkoja ovat monet asunto-omaisuuteen liittymättömät kuluttajaluotot, mutta myös asuntoluottoja tarjotaan kuutta prosenttia korkeammalla korolla. Tarjottavien luottojen korot voivat olla kiinteitä tai vaihtuvia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kiinnittääkin huomiota siihen, ettei tällaisten velkojen korkojen kuormituksen laskentatapa käy suosituksesta selkeästi ilmi.

Olemassa olevien lainojen kuormitus

Lisäksi kuormitettua korkoa koskevat poikkeussäännöt on kirjoitettu ainoastaan haettavaa asuntolainaa silmällä pitäen (suosituksen kolmas kappale: ”Jos haettavaan lainaan sisältyy – –.” ja ”Jos haettavana on – –.”). Laskelmassa tulee kuitenkin, niin kuin Kilpailu- ja kuluttajavirasto suosituksen ymmärtää, ottaa huomioon myös asuntolainanhakijan jo olemassa olevien velkojen kuormitettu lainanhoitorasite. Suosituksen nykyinen muotoilu, joka keskittyy haettavaan asuntolainaan, on omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä siitä, mitkä asuntolainanhakijan velat kuormitetussa laskelmassa tulee huomioida.

Lainan korko v. lainan todellinen vuosikorko

Vielä Kilpailu- ja kuluttajavirasto kiinnittää huomiota lainan koron määritelmään. Se poikkeaa esimerkiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n 4 momentin mukaisesta luoton koron määritelmästä ja Finanssivalvonnan verkkosivujen kohdassa ”Korot, marginaalit, lyhennystapa” esittämästä lainakoron ja todellisen vuosikoron erottelusta.

Suosituksen perusteella on selvää, että kuormitettua lainanhoitorasitetta laskettaessa lainanhoitorasitteeksi katsotaan niin lainan pääomalyhennykset ja korot kuin muut lainasta aiheutuvat kustannukset. Tämä käykin ilmi määritelmäosion asuntolainan hoitomenoja koskevasta kohdasta, jonka mukaan näillä tarkoitetaan lainan kuukausittaisia maksueriä, jotka koostuvat lainan lyhennyksistä ja koroista ja mahdollisista muista kuluista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tulkitsee suosituksen tarkoituksen valossa, että kun suosituksessa puhutaan koron asettamisesta kuuteen prosenttiin, alle kuuden prosentin suuruisesta korkokatosta ja lainasopimuksen mukaisesta kiinteästä korosta, sanalla ”korko” tarkoitetaan nimenomaan lainan nimellistä vuosikorkoa, johon ei lueta muita lainasta aiheutuvia kustannuksia.

Kun kuitenkin lainan korolla määritelmäosion mukaan tarkoitetaan lainan todellista vuosikorkoa, jää epäselväksi, koskeeko kuuden prosentin sääntö poikkeuksineen lainan nimellistä vuosikorkoa vai oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laskettavaa lainan todellista vuosikorkoa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto huomauttaa tältä osin myös, ettei määritelmäosion mukainen käsite ”lainan korko” esiinny suosituksessa sellaisenaan, mikä on omiaan lisäämään tätä epäselvyyttä.